شماره ركورد :
2028
عنوان مقاله :
آناليز ديناميكي تقريبي قاب هاي فضايي صلب و خرپاهاي فضايي با استفاده از تئوري موجك ها و موجك بهينه
پديد آورنده :
جواد سلاجقه، حميد خوش نيت
توصيفگرها :
تئوري موجكي، آناليز ديناميكي تاريخچه زماني، قاب صلب، خرپاي فضايي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت