شماره ركورد :
2055
عنوان مقاله :
بررسي توليد آجر با استفاده از خاكستر پوسته برنج، ماسه و آهك
پديد آورنده :
محمد ظفري، ملك محمد رنجبر، رحمت مدندوست
توصيفگرها :
خاكستر پوسته برنج، آهك، ماسه، آجر ماسه آهكي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت