شماره ركورد :
2059
عنوان مقاله :
آناليز تنشهاي برشي در جان تير ورق هاي عميق با جان موج دار ذوزنقه اي
پديد آورنده :
حسين رجايي، محمد علي گودرزي
توصيفگرها :
اجزاء محدود، آناليز خطي، تيرهاي با جان موج دار، موج هاي ذوزنقه اي، روش عددي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت