شماره ركورد :
2068
عنوان مقاله :
آشنايي با مفاهيم ، ساختار و مديريت اطلاعات در كتابخانه هاي ديجيتال
پديد آورنده :
محمد رضا كشاني
توصيفگرها :
كتابخانه هاي ديجيتال ، كتابخانه هاي الكترونيك ، كتابخانه هاي مجازي ، كتابداري و فناوري اطلاعات ، مديريت اطلاعات
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت