شماره ركورد :
2118
عنوان مقاله :
پمپهاي حرارتي منبع زميني (ژئوترمال)
پديد آورنده :
خشايار شكيبي
توصيفگرها :
پمپهاي حرارتي، ژئوترمال، سوختهاي فسيلي، محيط زيست، انرژي زمين گرمايي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت