شماره ركورد :
2155
عنوان مقاله :
طراحي نرم افزار بهينه سازي مصرف عايق در ساختمان
پديد آورنده :
مجيد سلطانى، مهران فريامنش، امير مردانى
توصيفگرها :
عايق، نرم افزار، ضخامت اقتصادى، ساختمان، جداره هاي خارجي ساختمان
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت