شماره ركورد :
2171
عنوان مقاله :
بررسى عدم قطعيت در تعيين مصرف و بر چسب انرژى در آبگرمكنهاى مخزندار گازي
پديد آورنده :
امير حسين كاكائي , حسين بلالي
توصيفگرها :
عدم قطعيت , روش استاندارد , بازده حرارتى , فاكتور انرژى , الگوى مصرف
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت