شماره ركورد :
2186
عنوان مقاله :
آبگرمكن هاي پمپ كننده حرارت (HPWH)
پديد آورنده :
محسن همامى
توصيفگرها :
آبگرمكن هاي مخزن دار، انواع آبگرمكن ها، آبگرمكن هاي فوري، آبگرمكن هاي خورشيدي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت