شماره ركورد :
2207
عنوان مقاله :
بررسى فرآوردههاى عايقكارى حرارتى فوم پلىيورتان و پلىاستايرن منبسط
پديد آورنده :
سهراب ويسه، ناهيد خدابنده
توصيفگرها :
عايقكارى حرارتى، فوم پلىيورتان،پلىاستايرن، پلاستيكهاى سلولى، فومهاى پلاستيكى
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت