شماره ركورد :
2221
عنوان مقاله :
آزمايشهاي تعيين كيفيت مجموعه شيشه هاي چند جداره
پديد آورنده :
دكتر مهدي معرفت، دكتر بهروز محمد كاري
توصيفگرها :
شيشه هاي چند جداره، مصرف سوخت، ساختمان، آزمايشهاي تعيين كيفيت
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت