شماره ركورد :
2280
عنوان مقاله :
تاثير انتخاب بهينه موتورهاي الكتريكي در مصرف بهينه انرژي و صرفه جوئي اقتصادي
پديد آورنده :
خليل بانان علي عباسي
توصيفگرها :
موتورهاي الكتريكي، بهينه انرژي، صرفه جوئي اقتصادي، انرژي الكتريكي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت