شماره ركورد :
2291
عنوان مقاله :
بررسي و لزوم كاربرد انرژي هاي پاك ﴿تجديد پذير﴾ در مناطق استان قزوين
پديد آورنده :
طاهره پرهيزه كاري
توصيفگرها :
خورشيد، باد، تجديد پذيرها، محيط زيست، آلودگي هوا
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت