شماره ركورد :
2336
عنوان مقاله :
عايق كاري ساختمان در جهت كاهش مصرف انرژي
پديد آورنده :
پرويز شهبازي
توصيفگرها :
عايق كاري ساختمان، مصرف انرژي، عايق كاري حرارتي، صرفه جويي در مصرف
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت