شماره ركورد :
2345
عنوان مقاله :
آشنايي با سيستمهاي گرمايش از كف نيوپايپ
پديد آورنده :
مهندس سيد علي طباطبائي پور
توصيفگرها :
سيستم گرمايش از كف، كف نيوپايپ، منابع انرژي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت