شماره ركورد :
2368
عنوان مقاله :
كاربرد روش گرمايش تابشي در ساختمانها
پديد آورنده :
خشايار محمد بيگي
توصيفگرها :
گرمايش تابشي، انرژي، مادون قرمز، همرفتي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت