شماره ركورد :
2382
عنوان مقاله :
آينده ايران در چشم انداز انرژيهاي تجديد پذير رويا يا واقعيت
پديد آورنده :
منيره ملائي، مرسده ملك زاده
توصيفگرها :
انرژي تجديد پذير، آلودگي شديد، محيط زيست، سوختهاي فسيلي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت