شماره ركورد :
2385
عنوان مقاله :
ژئوترمال و ژئوتكنيك براي استفاده از گرماي زمين و استفاده از فضاي زمين، جهت ذخيره كردن گرما و سرما
پديد آورنده :
معصومه مير رشيد، دكتر جعفر رهنما راد، آلمان
توصيفگرها :
ژئوترمال، ژئوتكنيك، پي شمع تبادل انرژي، لوله هاي تبادل انرژي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت