شماره ركورد :
2468
عنوان مقاله :
طراحي و ساخت دستگاه انجماد خطوط لوله
پديد آورنده :
سيد حسين بيژن فرد، امير كريمي
توصيفگرها :
خطوط انتقال، سيال، انجماد، نيتروژن مايع
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت