شماره ركورد :
2563
عنوان مقاله :
آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان از طريق e-Learning
پديد آورنده :
احمد رضي
توصيفگرها :
آموزش زبان/ فارسي زبانان / تدريس حضوري / يادگيري الكترونيكي
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
کتابخانه ديجيتال شهرداري اصفهان
لينک به اين مدرک :

بازگشت