شماره ركورد :
940
عنوان مقاله :
بررسي بيان ژن 1-دئوكسي-دي-زايلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملكردي TcGLIP در گياه پيرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.) در پاسخ به متيل جاسمونات
پديد آورنده :
سيد محمد دبيري ، محمد مجدي ، بهمن بهرام نژاد
توصيفگرها :
1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات | 1، دئوكسي، دي، زايلوز 5، فسفات سنتاز، پيرتروم، ژن چند عملكردي TcGLIP، جداسازي ژن، متيل جاسمونات
چكيده :
ژن 1-دئوكسي-دي-زايلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملكردي GLIP (TcGLIP) دو ژن كليدي در مسير بيوسنتزي «پيرترين ها» مي باشند كه داراي خاصيت حشره كشي مي باشند. ژن DXS در مسير MEP با استفاده از پيروات و گليسر آلدهيد 3-فسفات باعث توليد 1-دئوكسي-دي-زايلوز 5-فسفات مي گردد و ژن TcGLIP نيز در انتهاي مسير بيوسنتزي دخالت مي كند و مولكول هاي كريزانتميل كوآ (Chrysanthemyl CoA) و پيرترلون (Pyrethrolone) توسط دو مسير MEP و ليپوكسي ژناز را به يكديگر متصل مي كند و باعث توليد پيرترين نوع 1 مي شود. با توجه به اهميت بالاي پيرترين ها، بررسي و شناخت بيشتر اين متابوليت ها حائز اهميت مي باشد. هدف از اين مطالعه، جداسازي ژن DXS در گياه پيرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.) از خانواده گل ستاره اي ها و بررسي بيان دو ژن DXS و TcGLIP تحت تيمار متيل جاسمونات بود. در اين تحقيق ابتدا توالي هاي نوكلئوتيدي ژن 1-دئوكسي-دي-زايلوز 5-فسفات سنتاز گونه هاي گياهي مختلف از پايگاه اطلاعاتي NCBI دريافت شد و بعد توالي هاي دريافت شده توسط نرم افزار تحت وب ClustalW هم رديف شدند. از هم رديف سازي توالي هاي بدست آمده براي اين توالي در گياه پيرتروم آغازگرهاي ويژه طراحي و سنتز شد. نتايج واكنش زنجيره اي پليمراز و نتايج توالي يابي محصول آن و مشاهده باند با طول bp715 نشان داد كه آغازگرهاي اختصاصي طراحي شده براي جداسازي ژن DXS كارايي لازم را دارند. همچنين بررسي بيان اين دو ژن تحت تيمار متيل جاسمونات، القاي بيان اين ژن ها را تحت تاثير متيل جاسمونات در مرحله گياهچه اي نشان داد كه نشان مي دهد كه متيل جاسمونات مي تواند به عنوان يك اليسيتور مناسب براي افزايش ميزان توليد پيرترين ها بكار گرفته شود.
مشخصات ظاهري :
صص 13-24
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
نام مركز :
آموزش نرم افزار
لينک به اين مدرک :

بازگشت