<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
خاكريز مسلح، ژئوتكستايل، خاك چسبنده، پوسته سد، تحليل تنش كرنش
2
خاكستر پوسته برنج، آهك، ماسه، آجر ماسه آهكي
3
خدمات شهرداري الكترونيك، عوامل استراتژيك، مديريت شهري، شهرداري هاي مناطق تهران
4
خدمات فوريتهاي پزشكي ، مكانيابي ، مدلهاي رياضي ، تقاضاي فوريتهاي پزشكي ، حمل و نقل ، ترافيك
5
خزش گر، دسته كننده، موتور جستجو، وب عميق
6
خستگي ، راننده ، خستگي رانندگان ، حمل و نقل ، ترافيك
7
خستگي راننده ، راهكار ، تصادف ، عامل انساني ، خواب آلودگي ، حمل و نقل ، ترافيك
8
خصوصي سازي ورزش، باشگاه هاي خصوصي، موانع و مشكلات
9
خط ويژه ، اروميه ، ضريب كسترش ، حمل و نقل ، ترافيك
10
خط ويژه اتوبوس ، ظرفيت ، سطح سرويس ، ارزيابي عملكرد
11
خطوط انتقال، سيال، انجماد، نيتروژن مايع
12
خود – نوسازي، تغيير، توسعه سازماني، بهبود سازماني، راهبرد
13
خود ارزيابي ، شركت هاي برق منطقه اي ، راهبرد هاي ملي كيفيت
14
خودرو به دنبال هم، مدلهاي ديناميكي شبكه ترافيكي، شبيه سازي خرد﴿ميكروسكوپ﴾
15
خورشيد، باد، تجديد پذيرها، محيط زيست، آلودگي هوا
16
خوشه بندي شبكه هاي موردي، خوش هبندي حساس به حركت، خوشه بندي همگرا ، شبكه هاي موردي
17
خوشه بندي مبتني بر چگالي، شاخص گذاري درختي، مستندات وب
18
خوشه سازي، توابع پتانسيل، زيربهينه، غيرنظارتي، فضاي نرمي و تابع تعلق ميانگين.
بازگشت