<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
داده ، اطلاعات ، دانش ، مديريت دانش ، دانش سازماني
2
داده ،اطلاعات ،دانش ،مديريت دانش
3
داده كاوي موازي و توزيع شده، گريد محاسباتي، معماري باز سرويس هاي باز گريد، اكتشاف دانش با كارايي بالا
4
دال بتني، ارزيابي خرابي، عمر خدمت دهي، سيستم خبره، خليج فارس
5
دانش مديريت پروژه ( PMBOK)، ايزو 10006 (ISO10006 )، مديريت كيفيت (quality management)، استاندارد مديريت پروژه ،( project management standard)، فرآيندهاي راهبردي (strategic processes)، مقايسه استاندارد ها (comparing standards)
6
دانش مديريت پروژه، ،PMBOK ، مديريت محوطه ميراث فرهنگي
7
دانشگاه مجازي / آموزش الكترونيكي / دانشگاه هوشمند / يادگيري الكترونيكي
8
دبي غالب، رژيم رودخانه، دبي مقطع پر، دبي موثر
9
درجه روز گرمايشي، درجه روز سرمايشي، درجه حرارت متوسط هوا، مصرف سوخت و انرژي، قابليت سكنيپذيري
10
درجه روزهاي گرمايش، درجه روزهاي سرمايش، ايران، پهنه بندي اقليمي، نيازهاي حرارتي ساختمان
11
درزگيري ساختمان، ميزان نفوذ ، بار سرمايشي و گرمايشي، بار محسوس و نهان
12
درزه مصنوعي، ناپيوستگي، ضريب زبري درزه، شاخص نرم شوندگي
13
درونيابي ، بازه درونيابي ، برازش دقيق ، برازش كمترين مربعات ، درونيابي خطي ، درونيابي درجه 3 ، توابع چند جمله اي ، ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني
14
درياچه ERie ، مدل SWAN ، پيش بيني موج، موج شاخص، مدلسازي
15
دستگاههاي تهويه مطبوع، بازيافت حرارت، مصرف سوخت، فن كويل ها
16
دسته بندي , گوجه فرنگي , شبكه عصبي , پردازش تصوير
17
دسته بندي پسته، درخت تصميم و شبكه عصبي
18
دماي آب خنك شده، چيلر، صرفه جويي انرژي مصرفي، تاثير دماي آب
19
دهكده المپك، فعال سازي ، محيط و منظر ، دهكده المپيك 2012 ، محيط زيست، توسعه ، تالاب
20
دوركاري / كار از راه دور / teleworking / شهر الكترونيكي / شهروند الكترونيكي / Ecity / ايران
21
ديوار حايل، خاك مسلح ژئوسينتتيكي، پوشش، رفتار ديناميكي
22
ديوار خورشيدي، بهسازي محيط زيست، صرفه جويي انرژي
بازگشت