<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
ژئوترمال , هيدروترمال , آتشفشان , گسل ها , سنگ مخزن , رواناب سطحي , مخازن گرمايي
2
ژئوترمال، ژئوتكنيك، پي شمع تبادل انرژي، لوله هاي تبادل انرژي
3
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، GIS ، حوزه آبريز
4
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، GIS ، حوضه هاي آبخيز
5
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، SDI ، هماهنگي داده
6
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، پايگاه داده ، كاداستر مالي
7
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، پايگاه داده كاداستر ، monitoring ، ثبت املاك
8
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، تصاوير ابر طيفي ، الگوريتم موجك
9
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، دست ورزي ، فتوگرامتري پزشكي ، كاليبراسيون ، مدل پارامتريكي دست ، مدل سه بعدي دست ، همزماني دوربينها
10
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، سيستم اطلاعات جغرافيايي ، كابل مخابرات
11
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، فتوگرامتري رقومي ، مانيتورينگ ، ابنيه تاريخي
12
ژئوماتيك ، جايگاه نقشه ، اطلاعات مكاني ، مثلث بندي هوايي ، عوارض خطي
13
ژئوماتيك ، سامانه اطلاعات مكاني ، جايگاه نقشه ، محيط زيست
بازگشت