<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : واژه-بازشناسي خودكار گوينده، خوشه بندي C_ميانگينة فازي، داد.... تا : وضعيت جغرافيايي و اقليمي، بهينه سازي مصرف سوخت، صرفه جويي، مناطق سرد و كوهستاني
بازگشت