<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
1
واژه-بازشناسي خودكار گوينده، خوشه بندي C_ميانگينة فازي، دادگان دورافتاده، مدل مخلوط گوسي
2
واكنش قليايي سنگدانه، انبساط، قليائيت سيمان، ملات منشوري
3
واكنش قليايي سنگدانه، تير بتني مسلح، رفتار خمشي، انبساط ناشي از واكنش قليايي سنگدانه ها
4
ورزش / شهر/ معلولين/ رمپ / ويلچر
5
ورزش / هويت شهري/ زيبايي شهري/ ارگونومي و آنتروپومتري/ مبلمان شهري
6
ورزش ، استانداردها، ايمني، اماكن ورزشي
7
ورزش سواركاري، ورزش، اسب ومسابقات سواركاري، توسعه پايدار
8
ورزش/ فضاهاي ورزشي / معلولين / سازمان بهداشت جهاني
9
ورزش/ فعاليت فيزيكي/ واحدهاي همسايگي/ كودكان
10
ورزش/ محيط زيست/ گازهاي گلخانه اي/ لايه ازن/مشكلات تنفسي
11
ورزش/ معلولين
12
ورزش/ معماري/ فرهنگ/ تاريخ/ جوانان هيتلر/ رقابت هاي ورزشي
13
ورزش، برنامه ريزي شهري، توسط طراحان شهري، فضاهاي ورزشي
14
ورزش، پايداري، بازيافت، بازي سبز
15
ورزش، توريسم، توسعه شهري، توريسم شهري و توريسم ورزشي
16
ورزش، توريسم، گردشگري، تفريحي
17
ورزش، جانبازان ، شهر ، طراحي و ضوابط ساختماني ، ورزشگاهها و ميادين ورزشي
18
ورزش، زنان، كودكان، سال خوردگان، مهارتهاي ورزشي، قرآن كريم
19
ورزش، شهر ، توريسم ، المپيك، توريسم ورزشي
20
ورزش، شهر، دهكده المپيك
21
ورزشهاي آبي، استخر، فضاهاي ورزشي، ورزش، ساخت فضاهاي ورزشي
22
ورزشي، تربيت بدني، سلامت جسماني، طب ورزش، روان شناسي
23
وسيله نقيله ، تصادف ، علل وقوع تصادف ، كمربند ايمني ، راننده مقصر ، شدت صدمه ، ايام هفته ، حمل و نقل ، ترافيك
24
وضعيت جغرافيايي و اقليمي، بهينه سازي مصرف سوخت، صرفه جويي، مناطق سرد و كوهستاني
بازگشت