<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ا فزايش كارايي الگوريتمهاي كلاسترينگ مبتني بر روش يادگيري تقويتي
2
ابزار ترويج صرفه جويي در مصرف منابع بر مبناي تجارب جهاني در راستاي "توسعه پايدار"
3
ابزاري براي بهينه سازي خودكار معماري نرم افزار
4
اتصال مدل هاي رياضي موج و جريان در سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت بررسي هيدروديناميك سواحل
5
اتلاف انرژي در تهويه هاي طبيعي و بدون كنترل مسكن
6
اتوماسيون يك سيستم تهويه مطبوع به عنوان راهكار موثر براي صرفه جويي انرژي
7
اثر اندازه عمق بر مقاومت برشي تيرهاي بتن مسلح فاقد خاموت بر پايه اصطكاك برشي و با ساده سازي نظريه ميدان فشاري
8
اثر تحريكات لرزه اي بر آسيب پذيري تونلها در عمقهاي متفاوت
9
اثر تنش برشي استاتيكي اوليه بر مقاومت روانگرايي ماسه اشباع بابلسر در آزمايشات سه محوري تناوبي زهكشي نشده
10
اثر جريان هوا بر جمع كننده هاي خورشيدي
11
اثرات زيست محيطي حاصل از دفع ناصحيح مواد زائد خطرناك خانگي و تاثير آموزشهاي زيست محمحيطي در پيشگيريري از آن
12
اثرات زيست محيطي مصرف سوخت هاي فسيلي در ساختمان و سوخت هاي جايگزين
13
اثرات عايق سازى حرارتى ديوارهاي ساختماني ساخته شده با بتن سبك در كاهش مصرف سوخت و هزينه تمام شده
14
اثرات كاربرد عايق حرارتي در پوسته خارجي ساختمانهاي مسكوني
15
اثرات ورزش بر توسعه شهري رابطه بين توريسم ورزشي و توسعه شهري
16
اثرسنجي احداث واحدهاي تجاري خطي بر ترافيك شبكه پيرامون بافت مركزي مشهد
17
اجرائيات و روشهاي نوين اعمال قانون
18
اجراي اسكله هاي وزني با بلوكهاي پيش ساخته بتني
19
اجراي سيستم مديريت زيست محيطي راهكاري براي ارتقا فرهنگ زيست محيطي
20
احتياط در مصرف كودهاي فسفري در خاكهاي سبك جاليز كاري و ارزيابي نتايج در جلوگيري از آلودگي خاك و آب و افزايش كمي و كيفي محصولات جاليزي
21
احراز هويت مبتني بر كلمه عبور در سيستم هاي توزيع شده
22
احياء فرهنگ ايراني و اسلامي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع
23
اخذ جايزه ملي كيفيت با اسقرار مدل EFQM در شركت هاي برق منطقه اي چالش ها و راهبردها
24
اخذ جايزه ي ملي كيفيت با استقرار مدلEFQM در شركت هاي برق منطقه اي ، چالش ها و راهبرد ها
25
اخلاق در عرصه هاي نوين رقابتي در جهان
26
ارائه الگوريتم تئوري و روش اجرايي جزء به جزء مبحث مميزي انرژي در ساختمان همراه با ذكرمورد مطالعاتي و راهكارهاي اجرايي در يك ساختمان نمونه
27
ارائه الگوريتم هاي مسيريابي وفقي جديد جهت كاهش تعداد گام مسيردر شبكه هاي روي تراشه ( NoC) با همبندي Mesh و Torus
28
ارائه الگوي فرآيندي تعيين نيازهاي كاربران در راههاي برون شهري كشور
29
ارائه الگويي براي سيستم مديريت ايمني راهها درايران
30
ارائه راهكارهاي ضروري در توسعه فرهنگ زيست محيطي
31
ارائه راهكارهاي ضروري در توسعه فرهنگ زيست محيطي در جامعه
32
ارائه راهكاري جهت سنجش فرد شايسته براي مديريت پروژه
33
ارائه روش بهينه تثبيت خاكهاي باتلاقي منطقه پارس جنوبي
34
ارائه روش تقريبي براي سرمايه گذاري در شبكه حمل و نقل درون شهري در شرائط عدم قطعيت
35
ارائه روش جديد براي تشخيص سرطان حنجره درون پايگاه داده صوتي با استفاده از تجزيه تحليل غير خطي صدا
36
ارائه روش جديد زمانبندي قواعد در پايگاه داده پويا برمبناي بهبود فرايند تخمين احتمال اجراي قواعد
37
ارائه روشي پيشرفته در مميزي تلفات حرارتي در ساختمانهاي بزرگ و صنايع
38
ارائه روشي مناسب جهت مكانيابي پاركينگ عمومي
39
ارائه روشي نوين جهت مدلسازي و ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي غير قطعي
40
ارائه ساختار زنجيره اي براي شبكه عصبي هاپفيلد در بازيابي تصوير
41
ارائه طرح جديد خط كشي عابر پياده به منظور افزايش ايمني و كاهش هزينه
42
ارائه متدولوژي تعيين ميزان جذب سفر براي كاربري هاي مناطق شهري
43
ارائه مدل ارزيابي توسعه كشاورزي با كمك منطق فازي
44
ارائه مدل ارزيابي عملكرد بين المللي مورد ايران
45
ارائه مدل بمنظور مكانيابي بهينه محل احداث جايگاههاي سوخت رساني ( شهر تهران )
46
ارائه مدل پيشنهادي جهت پياده سازي گردشگري الكترونيك در راستاي اصلاح الگوي مصرف منابع گردشگري هدف در طرحهاي توسعه گردشگري روستايي ﴿بررسي تطبيقي و ارائه مدل پيشنهادي با توجه به شرايط معاصر ايران ﴾
47
ارائه مدل جانمايي كاربري هاي عمده جاذب سفر و پيشنهاد توسعه آينده با استفاده از شاخص هاي حمل و نقلي
48
ارائه مدل كاربردي جهت ارزيابي كيفيت برنامه ريزي پروژه
49
ارائه مدل مديريت عملكرد جامع بر مبناي نظام تعالي سازماني
50
ارائه مدلي بر مبناي فرايند تحليل سلسله مراتبي جهت انتخاب راهبرد استقرار سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان
51
ارائه مدلي براي تفكيك وظايف در سيستم هاي كنترل دسترسي بر مبناي نقش
52
ارائه مدلي براي مذاكرات الكترونيكي بر اساس سيستم هاي هوشمند هيبريد مبتني بر عامل
53
ارائه مدلي سه بعدي جهت تدوين سند راهبردي شهرهاي الكترونيك
54
ارائه مصالح ساختماني ابتكاري با كاربري پايدار در خانه سازي با هزينه كمينه
55
ارائه مصالح ساختماني ابتكاري با كاربري پايدار ﴿در خانه سازي باهزينه كمينه﴾
56
ارائه نمونه اي از بهينه سازي تداركات پروژه با رويكرد مهندسي ارزش
57
ارائه و مقايسه الگوريتم هاي مسيريابي در حمل و نقل عمومي بر مبناي مسير كمينه و استراتژي بهينه
58
ارائه يك الگو براي استقرار و ارزيابي مديريت ريسك پروژه بر مبناي مدل تعالي EFQM
59
ارائه يك الگوريتم بهينه جهت خوشه سازي داده ها بر اساس توابع پتانسيل
60
ارائه يك الگوريتم سريع جهت بازسازي بلادرنگ تصاوير ويدئويي رمز شده با الگوريتم ALR
61
ارائه يك روش هوشمند جهت زمان بندي ايستاي كارها در سيستم هاي توزيع شده ناهمگن با استفاده از الگوريتم كلوني مورچه ها
62
ارائه يك مدل اقتضايي براي اصلاح نظام اداري
63
ارائه يك مدل براي تجزيه و تحليل و مديريت ريسك پروژه هاي ساخت در صنايع پتروشيمي
64
ارائه يك مدل جهت تدوين برنامه مديريت پروژه طرحهاي نيروگاه حرارتي
65
ارايه متدلوژي طراحي سيستم اتوبوسراني مطالعه موردي شهر كرمانشاه
66
ارتباط آلودگي هواي شهر تهران با مصرف سوخت
67
ارتباط مديريت كيفيت جامع و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
68
ارتباطات در شهر الكترونيكي و دوركاري
69
ارتقا ء بر چسب هاي انرژي با تاكيد بر افزايش تأثير آن بر مصرف كننده
70
ارتقاء سواد اطلاعاتي پيش بايست بهره گيري از ICT در دست يابي به آموزش و پرورش پيش رو
71
ارتقاء سيستمهاي فني در تاسيسات ساختمان
72
ارتقاء كيفيت طراحي و ساخت سقف ساختمانهاي موجود در راستاي سبكسازي و بهينه سازي مصرف انرژي
73
ارزشهاي از ياد رفته معماري ايراني در بهينه سازي مصرف انرژي
74
ارزشهاي ازياد رفته معماري ايراني در بهينه سازي مصرف انرژي
75
ارزشيابي عملكرد ورزشي سازمانها، ادارات و نهادهاي اجتماعي شهرستان تبريز و ارائه پيشنهادهاي مناسب
76
ارزيابي ٬ مدلسازي و سنجش ترازهاي صوتي ناشي از فرودگاه مهرآباد وارائه راهكارهاي كنترلي
77
ارزيابي آمادگي الكترونيكي شهرداري شهر جديد بهارستان در راستاي تحقق شهرداري الكترونيكي
78
ارزيابي آمادگي الكترونيكي مدارس مطالعه موردي دبيرستان هاي تهران
79
ارزيابي اقتصادي صرفه جويي در مصرف انرژي از طريق عايقكاري حرارتي ساختمان
80
ارزيابي اقتصادي مصرف سوخت در ساختمان
81
ارزيابي اقتصادي و اجتماعي عمليات مهندسي رودخانه در استان زنجان
82
ارزيابي الگوريتمهاي fuzzy c-means با محدوديت فاصله اي براي آشكارسازي عروق در تصاوير شبكيه چشم
83
ارزيابي الگوريتمي جديد در تامين كيفيت سرويس در خوشه هاي سرويس دهنده هاي وب
84
ارزيابي پتانسيل صرفه جويي مصرف انرژي در يك ساختمان اداري
85
ارزيابي تحليلي كارآيي مكانيزم هاي كنترل جريان تحمل پذير خطا در شبكه هاي ميان ارتباطي
86
ارزيابي تركهاي از بالا به پائين (TDC)در روسازيهاي بتن آسفالتي ضخيم
87
ارزيابي تركيب بهينة حاملهاي انرژي در بخش خانگي استان تهران با استفاده از مدل عرضة انرژي
88
ارزيابي تلفيق سيستمهاي مديريت پايگاه داده مكاني با سيستمهاي فتوگرامتري و كاربرد آن در مديريت شهري
89
ارزيابي چالشهاي شركتهاي ايراني در پروژه هاي نفت و گاز به روش DEMATEL
90
ارزيابي چگونگي برآورد هزينه هاي خارجي آلودگي هوا ناشي از صنايع و وسايط نقليه موتوري
91
ارزيابي خسارت لرزه اي قابهاي بتن مسلح در طراحي بر اساس عملكرد با استفاده از تحليل بار افزون
92
ارزيابي خصوصيات جريان پايدار در مدل فيزيكي رودخانه نازلو بازه نازلو و مقايسه نتايج آن با مدل هاي رياضي HEC-RAS و BRI-STARS
93
ارزيابي راندمان الگوريتم هاي جستجو در شبكه هاي Peer to Peer
94
ارزيابي روانگرايي ناشي از موج در نهشته هاي ماسه اي بستر دريا
95
ارزيابي روش هاي تحليل نيازهاي كيفي در معماري نرم افزار
96
ارزيابي زيست محيطي انساني در محدوده طرح نيروگاههاي برق آبي كوچك
97
ارزيابي زيست محيطي راهبردي منابع آب
98
ارزيابي سلامت پروژه بر اساس استاندارد 2004 PMBOK Guide
99
ارزيابي شهرداري الكترونيكي اصفهان
100
ارزيابي شهرداري الكترونيكي در شهر مرند
101
ارزيابي علكرد كاركنان در محيط TQM
102
ارزيابي عملكرد آبشكنهاي احداثي بر روي رودخانه ها در استان زنجان
103
ارزيابي عملكرد از ديدگاه سيستمي
104
ارزيابي عملكرد انرژي جداره هاي خارجي ساختمانهاي مسكوني طبق مقررات ملي ساختمان با استفاده از نرم افزار بهسازان
105
ارزيابي عملكرد برنامه بهبود عبور و مرور در مناطق شهرداري تهران
106
ارزيابي عملكرد تبليغات در شركت كاله
107
ارزيابي عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به كارگيري شاخص هاي شارپ ترينر در بازه ي زماني 1376-1381
108
ارزيابي عملكرد و امكان احداث خطوط وي‍‍ژه اتوبوس راني
109
ارزيابي عوامل موفقيت پروژه بر اساس مدل بلوت در شركت مپنا
110
ارزيابي قابليت اطمينان شبكه در مقابل حملات Denial OF Service با استفاده از نمودار دودوئي تصميم
111
ارزيابي قابليت كوبش و ظرفيت باربري شمع هاي اسپيرال
112
ارزيابي كارآيي خانه خورشيدي در يزد با هدف صرفه جويي انرژي به روش غير فعال
113
ارزيابي كارايي پروتكلهاي مسيريابي در شبكه هاي بي سيم اقتضايي با استفاده از روش شبيه سازي مبتني بر جريان FLuid
114
ارزيابي كارايي مترجمهاي ماشيني در زبان فارسي
115
ارزيابي كاربرد سيستمهاي سرمايشي خورشيدي در ساختمانهاي مسكوني و تجاري
116
ارزيابي كاربرد نيروگاه خورشيدي در پاسگاههاي محيط باني
117
ارزيابي كاهش تلفات حرارتي با بكارگيري عايق هاي حرارتي يا ايجاد فاصله هوايي در جداره هاي خارجي ساختمان
118
ارزيابي كيفيت سيستم كاربردي B2B با استفاده از مدل B2BAQM مطالعه موردي: پورتال ايساكو
119
ارزيابي گزينه هاي مختلف اساس، در طراحي روسازي بلوكي بتني بندر شهيد رجائي
120
ارزيابي مدل عددي SWAN براي پيش بيني مشخصات امواج در درياچه اريه ﴿ERie﴾
121
ارزيابي مدلهاي شبيه سازي حركت خودرو ﴿Car Following ﴾ در نرم افزارهاي VISSIM و AIMSUN
122
ارزيابي مديريت ذينفعان طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب تهران
123
ارزيابي معماري منطقه گرم و خشك و گرم و مرطوب ايران ( با توجه به استفاده از انرژي هاي تجديد پذير )
124
ارزيابي موانع رشد شركتهاي مشاوره و خدمات انرژي در ايران ﴿ كاوشي بمنظور شناسايي و اولويت بندي ريشه ها﴾
125
ارزيابي موفقّيت پروژه ها با تبيين يك رويكرد گونه شناسي نوين
126
ارزيابي نقش فرهنگ و رفتار ترافيكي در بهبود ايمني و روانسازي حمل و نقل و تصميم سازي چند منظوره AHP
127
از جامعه اطلاعاتي تا دولت الكترونيكي
128
استاندارد سازي نظام آموزش و پرورش براساس الزامات ISO 9000-2000
129
استاندارد سازي و كيفيت آموزش
130
استاندارد شايستگي مدير پروژه عامل بهبود عملكرد مديران در محيط هاي پروژه اي
131
استاندارد لوازم خانگي و برچسب انرژي
132
استاندارد ها و الگو هاي كيفيت آموزش و رهبري اصلاحات آموزشي
133
استاندارد هاي آموزش فضا و محتوا و فضاي قرن بيست و يكم
134
استاندارد و استاندارد سازي در شغل معلمي ، امكانات ، محدوديت ها
135
استانداردسازي ، صدورگواهي و ارزيابي انطباق و تاييد صلاحيت
136
استانداردسازي فرآيندها و دان شفني بخش مهندسي مديريت پروژ ههاي بزرگ به روش EPC
137
استانداردها، سازمان جهاني تجارت و رقابت پذيري جهاني
138
استفاده از آبگرمكن خورشيدي در مناطق مسكوني/ تجاري منطقه 22 شهرداري تهران و اثرات آن در بهسازي محيط زيست
139
استفاده از ارتباط بين پيكسلها در تخمين زمينه در تصاوير ويديثويي
140
استفاده از الگوريتم ژنتيك در كمينه سازي تابع هزينه براي گوشه يابي در تصاوير خاكستري
141
استفاده از انرزي زمين گرمايي در ساختمان
142
استفاده از انرژي خورشيدي در ساختمان
143
استفاده از انرژي خورشيدي و ساير انرژي هاي تجديد پذير در ساختمان
144
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير خورشيد برجهاي نيرو با هواي گرم و بهينه سازي Solar tower)
145
استفاده از انرژيهاي نو در ساختمانهاي شهري
146
استفاده از برچسب انرژى بر روى آبگرمكن هاى خانگى
147
استفاده از پايگاه داده زمانمند درمديريت كيفيت هوا
148
استفاده از پايگاه داده هاي كاداستر رقومي جهت مديريت و Monitoring ثبت املاك در كشور
149
استفاده از پلي اورتان هاي سخت در عايق بندي ساختمان
150
استفاده از تئوري ميدان فشاري در بررسي رفتار تيرهاي تقويت شده با صفحات FRP، تحت برش و خمش
151
استفاده از تركيب طبقه بندها براي شناسايي ارقام دستنويس
152
استفاده از تكنولوژي هاي پاك در صنايع رنگ و رزين
153
استفاده از خاك چسبنده مسلح به عنوان پوسته سدهاي خاكي
154
استفاده از ديوار خورشيدي در مناطق مسكوني/ تجاري منطقه 22 شهرداري تهران و اثرات آن در بهسازي محيط زيست
155
استفاده از ديوارهاي برشي فولادي در مقاوم سازي لرزه اي سازه ها
156
استفاده از روش تصميم گيري چند معياره TOPSIS براي انتخاب معماري نرم افزار
157
استفاده از روشهاي ناپارامتري در اعتبار سنجي مدل پيش بيني حجم ترافيك در راههاي كشور
158
استفاده از شاخص هاي مديريت ارزش كسب شده به عنوان عامل بهبود تيم پروژه و ابزار اعطاي پاداش
159
استفاده از شبكه جهاني اينترنت براي آموزش و بهبود اطلاعات سيستم هاي مديريتي ساختمان
160
استفاده از شبكه عصبي در طراحي تزريق پي سدها
161
استفاده از صفحات پلى استايرن انبساطى به عنوان عايق حرارتى در ساخنمان
162
استفاده از ضايعات صنعتي براي توليد ارزان مصالح ساختماني عايق
163
استفاده از عايق در ساختمان و نقش آن در بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به اثرات شگرف زيست محيطي
164
استفاده از عناصر اقليمي در ساخت سكونتگاهاي مناطق سرد و كوهستاني با هدف صرفه جويي و بهينه سازي مصرف سوخت
165
استفاده از فيلتر Volterra اصلاح شده مبتني بر الگوريتم تطبيقي LMMN و آشكارسازي VAD براي حذف اكوي غيرخطي
166
استفاده از كارت امتيازي متوازن (BSc) براي ارزيابي عملكرد شركتهاي فناوري اطلاعات ﴿IT﴾
167
استفاده از كارت امتيازي متوازن BSC براي ارزيابي عملكرد
168
استفاده از كلكتور هاي خورشيدي طرح جديد در پيش گرم نمودن هواي مورد نياز فضاهاي بزرگ
169
استفاده از لوله هاي حرارتي در سيستم هاي تهويه مطبوع
170
استفاده از مدل پويايي سيستم در مديريت آب شهري
171
استفاده از مفصل مركب VM براي بررسي اندر كنش نيروي برشي لنگر خمشي در تيرهاي رابط قابهاي بادبندي شده خارج از مركز
172
استفاده از منابع ژئوترمال جنوب سبلان ﴿بوشلي﴾ براي بهينه سازي سيستم گرمايش خانه ها در شهر اردبيل شمال غرب ايران
173
استفاده از نمايه AFI (شاخص يخ زدگي هوا ) در تعيين عمق نفوذ يخبندان در تيپ هاي مختلف اقليمي
174
استفاده انرژي خورشيدي در ساختمانها
175
استفاده بهينه از انرژي خورشيدي در ساختمان ﴿ خانه هاي خورشيدي﴾
176
استفاده بهينه از انرژي هاي طبيعي در جهت تامين سرمايش و گرمايش ساختمانهاي مسكوني
177
استفاده بهينه انرژي و روشهاي عايق بندي در ساختمانهاي دولتي
178
استفاده سيستم تركيب كننده عصبي - فازي در شناسايي انسان از روي راه رفتن
179
استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در شركت مهندسي مشاور مهاب قدس براساس مدل هوشين كانري
180
استنباط خواص آماري جريان ها از روي بسته هاي نمونه برداري شده از شبكه با استفاده از شبكه هاي عصبي
181
اصلاح اتصال خمشي متعارف تير به ستون دوبل فولادي با استفاده از صفحات كناري
182
اصلاحات آموزشي استاندارد محور﴿رويكردي نو در آموزش و پرورش﴾
183
اصلاحات آموزشي استاندارد محور﴿رويكردي نو در آموزش و پرورش﴾
184
اصول دوازد ه گانه شيمي سبز
185
اصول دوازده گانه شيمي سبز
186
اصول و مباني طراحي پايدار
187
اعتبار سنجي مدلهاي مختلف برآورد كننده تابش ساعتي خورشيد دريافتي بر روي سطوح شيبدار با جهت هاي مختلف در شرايط اقليمي كرج
188
اعتباربخشي خدمات بهداشتي و درماني (نهادي مستقل اما وابسته به دولت﴾
189
اعتماد سازي كيمياي مفقود در سازمانهاي نوين ايران
190
اعتماد سازي كيمياي مفقود در سازمانهاي نوين ايران
191
اعلاميه هاي زيست محيطي محصولات (برنامه برچسب گذاري زيست محيطي نوع سوم در كشور كره)
192
افزايش بهره وري در مصرف انرزي از طريق تهويه طبيعي در ساختمانها
193
الزامات تجهيز كارگاه در كارگاههاي حفاري مكانيزه تونل
194
الگوريتم بازگشتي سريع جهت آستانه سازي تصوير بر اساس آنتروپي Kapur
195
الگوريتم كنترل بهينه سيستم تهويه مطبوع در جهت صرفه جويي انرژي
196
الگوريتم مديريت صف Fuzzy Balanced RED
197
الگوريتمي براي پيدا كردن سريعترين جريانها در شبكه ترافيك شهري
198
الگوريتمي براي سيستمهاي اينترلاكينگ كامپيوتري كنترل حركت قطار به منظور تخصيص حداكثر مسيرهاي ممكن همزمان
199
الگوسازي، مميزي، بهينه سازي و مقايسه مصرف انرژي در ساختمان هاي عمومي با استانداردهاي داخلي و خارجي
200
الگوهائي جهت استفاده بهينه از انرژي با تاكيد بر ويژگيهاي جغرافيائي و تاريخي:در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
201
الگوي بهينه مصرف انرژي در بخش ساختمان با تاكيد بر بنيان هاي اجتماعي
202
الگوي بهينه مصرف انرژي در ساختمان
203
الگوي سياست گذاري امنيت اطلاعات در كشور
204
الگوي مديريت پروژه براي پروژه هاي مهندسي معكوس از تئوري تا اجرا
205
الگوي مصرف انرژي
206
الگويي براي اعتبار بخشي﴿تضمين كيفيت﴾ در آموزش و پرورش
207
المان محدود جديد صفحه با ضخامت متغير
208
امكان اصلاح زيستي MTBE از منابع آب و خاك به وسيلة گياهان
209
امكان سنجي استفاده ازاستراتژي كنترل رمپ به همراه اولويت به وسايل نقليه چند سرنشين (HOV) در آزاد راه همت
210
امكان سنجي استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت جامع در شركت توليدي بتون ماشين
211
امكان سنجي كاربرد دانش مديريت پروژه (PMBOK) در مديريت محوطه هاي ميراث فرهنگي
212
امكان صرفه جوئي در مصرف برق كولرهاي گازي با بكارگيري چند نكته شرايط واقعي
213
انتخاب بهينه سيستمهاي شيشه و پنجره به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي
214
انتخاب پنجره هاي مناسب براي دستيابي به بهينه سازي مصرف انرژي
215
انتخاب تاثيرگذارترين متغيرها براي پيشبيني رويت هلال ماه با استفاده از روشي جديد و هوشمند
216
انتخاب تاسيسات حرارتي و برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي
217
انتخاب جايگاه مناسب براي نيروگاههاي بيوگازي در تامين انرژي كشور در برنامه پنجساله چهارم
218
انتخاب سيستم بهينه گرمايش و سرمايش براي ساختمانهاي مسكوني در مناطق گوناگون اقليمي كشور
219
انتخاب سيستم حمل و نقل عمومي مناسب براي يك كريدور شهري از ديدگاه اقتصادي
220
انتخاب عايقهاي حرارتي ﴿ پشم شيشه ﴾ جهت بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمانها توسط نمودارهاي ASHBY
221
انتخاب قطر بهينه لوله هاي انتقال آب
222
انتخاب مدلي جهت اندازه گيري عملكرد واحد هاي ستادي
223
انتخاب ويژگي با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي
224
انتقال حرارت توسط پنجره
225
اندازه گيري بدنه خودرو با استفاده از دوربين متريك
226
اندازه گيري ضريب نفوذ بخار آب براي بررسي خطر ميعان
227
اندازه گيري عملكرد با استفاده توليد سريع طبق درخواست
228
اندازه گيري مدت متوسط انفجار در تلاطم ديواره اي به روش ويولت
229
اندازه گيري ميزان جيوه ناشي از صنايع كلر الكالي در رسوبات منطقه بندر امام
230
اندازه هاي استاندارد دراماكن ورزشي : خلاصه اي ازپژوهش استانداردها و ايمني دراماكن ورزشي
231
انرژي باد يكي از منابع در جهت تامين نيروي الكتريسيته
232
انرژي برق را جهت گرمايش بدون افزايش توليد جايگزين سوخت هاي فسيلي كنيم
233
انرژي خورشيدي و استفاده از آن در فضاهاي آموزشي
234
انرژي در هزاره سوم : لزوم يك بازنگري در تعاريف ، الگوها و يكاها
235
انرژي مگنتو هيدرو ديناميك(MHD)
236
انرژي مورد نياز توليد مصالح و ساخت دو برج مسكوني در تهران با اسكلتهاي فولادي و بتني
237
انرژي همزمان و استفاده از آن در ساختمان
238
انرژي، انتشار دي اكسيد كربن و توسعه پايدار
239
انرژيهاي پاك منبعي جاودان سيستم هاي توليد برق و گرما در ساختمان با بهره گيري از خورشيد
240
انگيزش جامعه براي حفظ محيط زيست با استفاده از سنتها و باورهاي آهن ايران زمين و دستورات متعالي مذهبي
241
انواع سيستمهاي آبگرمكن خورشيدي بكار گرفته شده در ايران
242
اهميت آموزش محيط زيست به كودكان
243
اهميت آموزش همگاني و اطلاع رساني در رابطه با تاثيرات بسيار مخرب محيط زيستي دربازيافت نا صحيح قطعات رايانه ها
244
اهميت حقوق مالكيت معنوي در عصر فناوري اطلاعات
245
اهميت قانونمندي در تشويق و توسعه صنايع شيميايي سبز
246
اهميت كنترل هدوي (فاصله طولي حركت ) در افزايش تاثير كنترل سرعت در كاهش تصادفات جاده اي
247
اهميت و نحوه انجام آزمايش هوابندي دربها و پنجره هاي ساختماني
248
اولويت بندي پروژه هاي توسعه راه آهن بر مبناي يك الگوريتم تصميم گيري چند معياره
249
اولين نيروگاه زيست توده بر مبناي زباله هاي شهري شهر مشهد مقدس
250
ايجاد پيوستگي بين فرآيندهاي برآورد و كنترل هزينه در اجراي پروژه
251
ايجاد حداكثر همروندي در فراخوانيهاي غير همزمان با جستجوي ژنتيكي براي يافتن ترتيب مناسب اجراي دستورالعملها
252
ايجاد روكش يك تيكه پليمري بر روي لوله هاي آب و گاز در ساختمان
253
ايجاد هماهنگي در زنجيره تامين k - كالايي
254
ايستگاه انرژي خانگي
255
ايمني در حمل و نقل ريلي الكتريكي : جريانهاي سرگردان و پتانسيل ريل به زمين و راههاي كاهش اثرات مضر آنها
256
ايمني راه و كنترل هوشمند
257
ايمني و محيط زيست
بازگشت