<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بادگيرها و سرمايش بهينه مساكن بومي ايران
2
بازاريابي اجتماعي برچسب مصرف انرژي
3
بازاريابي در نانو تكنولوژي
4
بازرسي ايمني راه ابزاري براي افزايش ايمني راههاي كشور
5
بازشناسي متن چاپي فارسي بر مبناي جداسازي هوشمند
6
بازيافت حرارت از دستگاههاي تهويه مطبوع
7
بالانس كردن جريان آب در گردش سيستم هاي تهويه مطبوع راه كاري براي كاهش مصرف سوخت و كنترل پذير كردن سيستم
8
بانكهاي اطلاعاتي و مدلهاي تقاضا جهت استفاده از مدلهاي مكانيابي خدمات فوريتهاي پزشكي
9
برآورد تجهيزات سخت افزاري و ابزار نرم افزاري مورد نياز شبكه داده با هدف تامين ارتباط مناسب براي كاربران در كشور
10
برآورد تعداد مسافران قطار سريع بين شهري در ايران
11
برآورد كوتاه مدت مصرف آب شهري با استفاده از مدل نوروفازي سوگنو ﴿مدل هاي دوپارامتري﴾
12
برچسب گذاري زيست محيطي و استانداردهاي سري 14020
13
برداشت دانش پروژه ها: مرور روشها و توسعه سيستم مديريت دانش بر پايه وب
14
بررسي آبگرمكن خورشيدي ترموسيفون با توزيع دماي خطي
15
بررسي آزمايشگاهي تاثير آب شكن فرعي قائم بر آب شستگي دماغه ي اولين آب شكن
16
بررسي آزمايشگاهي تاثير طول و زاويه ي آب شكن فرعي بر آب شستگي آب شكن اول
17
بررسي آزمايشگاهي رفتار ماسه مسلح با ژئو تكستايل در حالت خشك و مرطوب
18
بررسي آسيب پذيري لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي به روش تحليل ديناميكي غير خطي
19
بررسي ابزارهاي تاليف محتوا در آموزش الكترونيكي
20
بررسي ابعاد حاصل از بكارگيري فناوري اطلاعات در ساختار مديريت شهري ﴿سامانه مديريت شهري 737﴾
21
بررسي اثر استفاده از جدارهاي با كارايي حرارتي بالا در تغيير هزينه ها و انرژي مصرفي ساختمان
22
بررسي اثر پنجره هاي با كارايي حرارتي بالا در تغيير هزينه ها و انرژي مصرفي ساختمان
23
بررسي اثر پوشش هاي پليمري كربني در تقويت و ترميم تيرهاي پيوند
24
بررسي اثر شرايط جريان ورودي در ايجاد جريانهاي گردابي
25
بررسي اثر عايق كاري جدار در تغيير هزينه ها و انرژي مصرفي ساختمان
26
بررسي اثر مدلهاي رفتاري خاك در آناليز عددي ديوار حائل
27
بررسي اثر مواد مضاف ميكروسيليس، هوازا و پودر خاك سنگ بر دوام بتن در برابر يخبندان
28
بررسي اثر ميكروسيليس بر خواص مكانيكي بتن سبكدانه حاوي ليكا و پاميس تفتان
29
بررسي اثرات دي اكسيد گوگرد بر جوامع گياهي و ارائه راهكارهاي زيستي جهت كاهش اثرات آن
30
بررسي اثرات زيست محيطي ناشي از عمليات تخليه رسوبات سد سفيد رود
31
بررسي اثرات سيمان ضدآب بر CBR و تورم خاكهاي حاشيه درياي خزر در مقايسه با آهك و سيمان نوع 2
32
بررسي اثرات طرح از رده خارج كردن خودروي فرسوده بر آلودگي هوا و ترافيك شهري
33
بررسي اثرات عايقكاري ساختمان بر روي بار حرارتي و مطالعه سيستم گرمايش خورشيدي براي يك خانه مسكوني نمونه در تهران
34
بررسي اثرات عناصر تزييني در مجموعه شيشه هاي چند جداره بر عملكرد آنها
35
بررسي اثرات كيفيت گاز طبيعي در ارزش حرارتي، آلايندگي و دماي احتراق در مصارف خانگي و صنعتي
36
بررسي اثرات متقابل سياستهاي حمل و نقل شهري و توسعه و كاربري زمين
37
بررسي اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ قابهاي ساختماني
38
بررسي اثردقت تصحيح شرائط جوي برروي دقت برآورد مختصات در شبكه ژئودتيك برج ميلاد
39
بررسي اجمالي كاربردهاي نانو تكنولوژي در صنايع پلاستيك
40
بررسي ارتباط بين كارت امتيازي متوازن و مدل تعالي EFQM
41
بررسي ارتباط بين كارت امتيازي متوازن و مدل تعالي EFQM
42
بررسي ارتباط ميان مديريت تحول ، تكنولوژي اطلاعات و كسب وكار
43
بررسي ارتباط ميان مديريت تحول ، تكنولوژي اطلاعات و كسب وكار
44
بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت سهامي پتروشيمي بندر امام و ارائه الگوي بهينه
45
بررسي استاندارد هاي ارزيابي عملكرد نيروي انساني با استفاده از مدل كارت اعتباري متوازن
46
بررسي استاندارد هاي مديران مدارس در بستر تاريخ آموزش و پرورش
47
بررسي استفاده از روش اجزاي محدود براي تحليل اتصال تير با ورق انتهايي هم تراز
48
بررسي اطلاعات آماري ترافيك تهران بر اساس شاخصهاي حمل و نقل پايدار شهري
49
بررسي اقليمي و استفاده از انرژي خورشيدي در كاهش مصرف سوخت در ساختمان
50
بررسي امكان ايجاد مسيرهاي پياده و دوچرخه جهت كاهش حجم ترافيك درون شهري در محدوده شهرداري منطقه 11 تهران
51
بررسي امكان رواج كارت هاي اعتباري به عنوان شيوه پرداخت الكترونيك در ايران
52
بررسي اموزش تحت وب براي دروس پايه طراحي معماري در دانشگاه هنر اسلامي تبريز
53
بررسي اندركنش ديوارهاي حائل انعطاف پذير و خاك رس اشباع در شرايط زهكشي نشده
54
بررسي انرژي زمين گرمايي مشگين شهر اردبيل در توليد برق
55
بررسي انرژيهاي تجديد پذير از نظر زيست محيطي، اقتصادي و نقش اين منابع انرژي در راه نيل به توسعه پايدار
56
بررسي انواع سيستم هاي محرك ژنراتور در توربين هاي بادي مولد برق
57
بررسي اهميت توليد بيوگاز (Bio gas) و مقايسه آن با ساير مواد سوختي
58
بررسي برخي آثار زيست محيطي ناشي از كاربرد انرژي هاي فسيلي
59
بررسي پارامترهاي مؤثر در طراحي يك شبكه فتوگرامتري
60
بررسي پارامترهاي موثر در تقويت برشي تير بتن آرمه با ورقه FRP به روش اجزاي محدود
61
بررسي پارامترهاي موثر در ميزان مصرف انرژي در بخش مسكوني در ايران
62
بررسي پتانسيل استفاده مستقيم ﴿ direct use) از انرژي زمين گرمايي در ايران
63
بررسي پتانسيل اقليمي استان اصفهان از لحاظ نيازهاي حرارتي و برودتي جهت مصرف بهينه انرژي در ساختمان
64
بررسي پديده واكنش قليايي سنگدانه ها در بتن سه سد كشور
65
بررسي پروژه هاي دهكده هاي ا لمپيك جهاني ، وتأثير آنان در طراحي دهكده المپيك كيا كلايه لنگرود
66
بررسي تأثير درزگيري بر بار حرارتي و برودتي مصرفي خانوار در يك منزل مسكوني نمونه
67
بررسي تأثير ساماندهي صنايع و مشاغل بر ترافيك و حمل و نقل درون شهر
68
بررسي تأثير سن رانندگان در احتمال مرگ و مير در تصادفات با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره AHP
69
بررسي تأثيرات به كارگيري IT (فناوري اطلاعات) بر تصميم گيري مديران شهرداري ﴿با رويكرد شهرداري الكترونيكي ﴾
70
بررسي تأثيرات عايقكاري در ساختمان از نظر اقتصادي و مصرف منابع تجديد ناپذير انرژي
71
بررسي تأمين مالي سرمايه مخاطره پذير در سايركشورهاي جهان
72
بررسي تاثير احداث نيروگاه بيوگازي در تامين انرژي و كاهش معضلات زيست محيطي مواد زائد شهري در تهران
73
بررسي تاثير استفاده از بهينه ساز جزئي - توده اي در مقدار دهي اوليه وزن هاي شبكه عصبي
74
بررسي تاثير استفاده از نيروگاههاي بيوگازي در توسعه اقتصادي اجتماعي استانهاي شمالي ايران
75
بررسي تاثير بهره برداري از باتريها در آپارتمانها و فروشگاهها در حالت پيك شبكه در كاهش سوخت نيروگاهها
76
بررسي تاثير پليمر بر مقاومت مكانيكي مخلوط آسفالتي
77
بررسي تاثير تيپ بندي اعضاء بر روي رفتار لرزه اي سازه هاي بتن آرمه
78
بررسي تاثير جهت گيري، جنس و رنگ جداره بيروني ساختمان بر حرارت اكتسابي از خورشيد
79
بررسي تاثير جهت نصب پنجره بر ميزان مصرف انرژي
80
بررسي تاثير دماي آب خنك شده ﴿Chilled Water﴾ در چيلر بر صرفه جويي انرژي مصرفي
81
بررسي تاثير رسوب آب در تجهيزات گرمايشي صنعتي و مسكوني برافزايش مصرف سوخت و راهكارهاي بهينه سازي مصرف سوخت و راهكارهاي بهينه سازي مصرف سوخت در ديگهاي آب داغ، شوفاژ خانه و آبگرمكن خانگي
82
بررسي تاثير ريزي سرباره كوره بلند آهن گدازي بر مقاومت فشاري و نفوذپذيري بتن هاي حجيم سدهاي بتن غلتكي﴿RCC﴾
83
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد كاركنان ﴿مطالعه موردي شركت چوقا﴾
84
بررسي تاثير متروهاي واصل به شهرهاي اقماري دركاهش ترافيك و صرفه جويي هاي اقتصادي و زيست محيطي در كلان شهرها
85
بررسي تاثير نوع پنجره بر ميزان مصرف انرژي يك ساختمان نمونه در شهر تهران
86
بررسي تاثيرات رواني محيط بر رفتار انسان در حيطه مصرف انرژي
87
بررسي تاثيرات نوع نرم افزار بر پيكربندي فرايند توسعه آن
88
بررسي تاثيرمكانيسم هاي پرداخت، بر كيفيت و كارايي مراقبتهاي بهداشتي درماني
89
بررسي تحليلي چالش هاي نظري الگوهاي تربيتي معاصر در زمينه استاندارد سازي
90
بررسي تحليلي شناسايي ريسكهاي معمول در پروژه هاي ساختماني
91
بررسي تحول سازي مديريت دانشگاهي بر اساس برداشت هاي محيطي
92
بررسي تحول سازي مديريت دانشگاهي بر اساس برداشت هاي محيطي
93
بررسي تطبيقي فرآيندهاي مديريت ريسك پروژه در استانداردهاي مختلف
94
بررسي تغيير شكل پذيري خاكهاي با تراكم نسبي يكسان و ارزيابي اعتبار مهندسي آزمايش تراكم
95
بررسي تغييرات گستره جنگل در ارتباط با عوامل توپوگرافي
96
بررسي توانايي General Fuzzy Automata GFA در ارزش گذاري هوشمندانه عملكرد كانالهاي انتقال داده دركنترل ترافيك محلي شبكه
97
بررسي توزيع احتمالي سيگنال گفتار در حوزه مل اسپكتروگرام
98
بررسي توسعه گازرساني به روستاهاي كشور ازلحاظ روش شناختي و ارزيابي اقتصادي آن از طريق شبيه سازي
99
بررسي توليد آجر با استفاده از خاكستر پوسته برنج، ماسه و آهك
100
بررسي چالش هاي موجود درمراحل ساخت و نصب پروژه هاي پتروشيمي
101
بررسي چهارچوب نظري قابليت هاي شخصي ﴿راهي به سوي استاندارد سازي منابع﴾
102
بررسي خصوصيات تحكم پذيري يك خاك رسي تسليح شده توسط الياف مصنوعي
103
بررسي خواص بتن با گوگرد نفوذي
104
بررسي خواص مكانيكي بتن هاي سبك الياف دار حاوي ليكا و پاميس تفتان
105
بررسي دقت نرم افزار Kenlayer براي طراحي روسازي با استفاده از نتايج ميداني
106
بررسي دلايل شكست پروژه هاي فناوري اطلاعات در سازمان ها
107
بررسي ديدگاه هاي فلسفي موافق و مخالف با استاندارد سازي در آموزش و پرورش
108
بررسي راهكارهاي طراحي اقليمي با توجه به عوامل پنجگانه كل به جزء نگر ﴿مقايسه تاثير عامل دما و رطوبت﴾
109
بررسي راهكارهاي ممكن براي كاهش تصادفات نا شي از خستگي رانندگان
110
بررسي راهكارهاي نوين بهره وري كلكتورهاي آبگرمكن خورشيدي
111
بررسي رشد سطح عملكرد در سازه هاي بلند بتن آرمه مقاوم شده با مهاربند فلزي
112
بررسي رفتار الاستو پلاستيك مقاطع مختلف فولادي
113
بررسي رفتار خمشي تير بتني مسلح تحت اثر پديده واكنش قليايي سنگدانه ها
114
بررسي رفتار شمع هاي اسكله هاي شمع و عرشه بتني ترميم شده با پوسته هاي CFRP تحت بارهاي توام قائم و جانبي افزاينده
115
بررسي رفتار لرزه اي اتاق آجري ساخته شده بر اساس استاندارد 2800 به كمك ميز لرزان و مدلسازي عددي آن
116
بررسي رنگ مناسب و تاثيرات روحي رواني آن بر دانش آموزان در ساختمان مدارس در اقليمهاي مختلف از ديدگاه صرفه جويي درمصرف انرژي
117
بررسي روابط بين مقاومت فشاري بتن در سنين مختلف با استفاده از نتايج 165 سري آزمايش عملي در پروژه هاي اجرايي
118
بررسي روش ها و ارايه معيارهاي نسبي در ارزيابي مقايسه اي شبكه هاي سريع السير ريلي بر اساس شاخص هاي ارزيابي در رده هاي تحليل مختلف
119
بررسي روشهاي آزمايش عايقهاي حرارتي ساختمان
120
بررسي روشهاي ارزيابي سوددهي سرمايه گذاري روي سيستمهاي هوشمند حمل و نقل و توسعه زيرساختها
121
بررسي روشهاي ارزيابي كيفيت مكاني نتايج ادغام تصاوير
122
بررسي روشهاي فتوگرامتري در ماشين بينايي وكاربرد آن درصنعت
123
بررسي روشهاي مختلف Stereo Matching و بررسي به كارگيري آنها در توجيه نسبي فتوگرامتري برد كوتاه
124
بررسى روشهاى مختلف عايق سازى ساختمانهاي بتني ديوار باربر و مقايسه فني و اقتصادي آنها
125
بررسي روشهاي مناسب آموزشهاي همگا ني ترافيك
126
بررسي روند مديريت منابع طبيعي و اكوسيستم هاي حساس در ايران با تًاكيد بر مناطق چهارگانة سازمان حفاظت محيط زيست
127
بررسي رويكردهاي مختلف در انتقال داده براي ضهر الكترونيكي
128
بررسي زوال طبيعي سيانور رها شده در خاك از فعاليت معدن طلاي موته
129
بررسي زيرساختهاي ارتباطي درپياده سازي سيستمهاي هوشمند حمل ونقل
130
بررسي زيرساختهاي صنعت سرمايه گذاري ريسك پذير در ايران
131
بررسي ساخت و ساز ساختمان هاي مختلط به اصطلاح نيمه اسكلت در كشور
132
بررسي سايبانهاي ساختماني و تعيين تاثير آنها بر بارهاي برودتي ساختمان
133
بررسي سيستمهاي بام خنك
134
بررسي سيستمهاي تهويه مطبوع خورشيدي و ارزيابي فني و اقتصادي چيلرهاي جذبي خورشيدي
135
بررسي سيستمهاي تهويه مطبوع و مشكل نشت هوا
136
بررسي شاخص هاي جايگزيني تقاطعات چراغ دار شهري بوسيلة كاربرد دوربرگردان ( U-Turn)
137
بررسي شاخص هاي عملكرد نشت در شبكه هاي توزيع آب شهري
138
بررسي شبكه هاي عصبي در تكنيك QFD
139
بررسي شرايط بهينه فني و اقتصادي براي فوتوولتائيك در معماري ساختمان
140
بررسي شكل و ابعاد محدوده سنگ چين اطراف پايه هاي استوانه اي پلها براي كنترل آب شستگي موضعي
141
بررسي شيارشدگي مسير چرخ ها با توجه به نواحي آب و هوايي، ميزان حجم ترافيك، وضعيت خاك بستر و ضخامت لايه بتن آسفالتي
142
بررسي شيوه هاي موثر طراحي معماري پايدار در صرفه جوئي و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
143
بررسي صحت نتايج مدل حجم محدود جهتمند با الگوي مركزيت سلول براي شبيه سازي جريان گردابه اي دو بعدي مجاور موج شكن
144
بررسي ظرفيت باربري پي هاي نواري داراي ديواره محيطي تحتاني
145
بررسي عايقهاي حرارتي پلي استايرن منبسط شده ﴿EPS) و پلي يورتان
146
بررسي عددي انتقال حرارت در آبگرمكن هاي مخزني طرح جديد
147
بررسى عدم قطعيت در تعيين مصرف و بر چسب انرژى در آبگرمكنهاى مخزندار گازي
148
بررسي عملكرد ابزار دقيق سد خاكي ارسباران
149
بررسي عملكرد المان شكل پذير در بادبندهاي هم مركز قابهاي فولادي
150
بررسي عملكرد ساختمانهاي بلند با سيستم سازه اي لوله اي و سيستم لوله دسته بندي شده در مقابل بارهاي جانبي
151
بررسي عملكرد شركت توزيع كالا با استفاده از مدل امتياز دهي متوازن ﴿ BSC ﴾ مطالعه موردي شركت قاسم ايران
152
بررسي عملكرد موج شكن هاي شناور شيب دار با استفاده از مدل فيزيكي
153
بررسي عملكرد هيدروليكي و قابليت اطمينان در شبكه هاي جمع آوري فاضلاب شهري
154
بررسي عناصر اقليمي معماري ايراني بر پايه عناصر معماري خورشيدي ايستا به منظور كاربرد آن براي كاهش مصرف انرژي در خانه هاي مسكوني
155
بررسي عوامل موثر بر توليد توربين هاي برق بادي
156
بررسي عوامل موثر بر نفوذ پذيري سنگها با استفاده از نتايج اندازه گيريهاي صحرايي خواص سنگ و مقايسه با روابط موجود
157
بررسي عوامل موثر در طراحي سرريز پلكاني با جريان پيوسته ﴿Skimming flow﴾
158
بررسى فرآوردههاى عايقكارى حرارتى فوم پلىيورتان و پلىاستايرن منبسط
159
بررسي فرآيند, تكنولوژي و قابليت هاي توسعه فن آوري بيوگاز (BIOGAS)
160
بررسي فضاهاي آموزشي شمال غرب كشور در ارتباط با رعايت اصول مصرف بهينه انرژي
161
بررسي فنّي و تعيين مطابقت استانداردهاي ملي وبين المللي: استانداردهاي ساخت، عملكرد و بازده انرژي تجهيزات انرژي برِ سوخت فسيلي
162
بررسي فني اقتصادي جايگزيني برق به جاي نفت در روستاهاي كشور
163
بررسي فني اقتصادي نو سازي ناوگان سنگين حمل و نقل جاده اي در مصرف سوخت
164
بررسي كاربرد انرژي خورشيدي در سيستمهاي فتوولتائيك ﴿برق خورشيدي﴾
165
بررسي كاربرد ضرايب تعديل تصادف (AMF) در تعيين تاثير مشخصات هندسي مسير بر ميزان تصادفات جاده اي
166
بررسي كاركرد آموزشهاي دانشگاهي در توسعه فنآوري انرژي در ايران
167
بررسي كاستي هاي زبان يكپارچه مدلسازي، UML بر مبناي اصول طراحي زبان هاي مدلسازي و نيازهاي جديد توسعه سيستم هاي نرم افزاري
168
بررسي كمي نقش عايقكاري در كاهش بار حرارتي و برودتي ساختمان و تاثير آن در هزينه هاي خانوار
169
بررسي لزوم ايجاد خطوط هندسي دوچرخه رو در سيستم حمل و نقل درون شهري جهت آاهش آلودگي هوا و صرفه جويي در مصرف سوخت (مطالعه موردي، شهر تهران)
170
بررسي محافظت سازه اي ساختمانها در برابر بارگذاري ناشي از انفجار بمب جاسازي شده در يك وسيله نقليه
171
بررسي مدل هاي كسب و كار الكترونيكي و تاثير فناوري مخابرات سيار بر توسعه آنها
172
بررسي مدل هاي مميزي پروژه و ارائه مدلي جامع براي مميزي پروژه هاي پتروشيمي
173
بررسي مدلي ازكاربرد شبكه هاي عصبي در مديريت كيفيت(رقابت پذيري)
174
بررسي مديريت تغيير در سازمان براي مديريت پروژه هاي IT
175
بررسي مديريت تغيير در سازمان براي مديريت پروژه هاي IT
176
بررسي مديريت كيفيت پروژه هاي سدهاي بزرگ در دست احداث در ايران
177
بررسي مديريت كيفيت درسيستم راه آهن كشور ﴿مدل كيفيت خدمت Servqual﴾
178
بررسي مسائل موجود در زمينه طراحي سيستم هاي فتوگرامتري براي مدلسازي سه بعدي دست
179
بررسي مشكلات پياده سازي ERP با استفاده از يك چارچوب مفهومي
180
بررسي مفهوم اعتماد در شهر الكترونيك
181
بررسي مقايسه اي روشهاي آناليز ظرفيت ميدان با ارائه مطالعه موردي
182
بررسي مقايسه اي روشهاي آناليز ظرفيت ميدان با ارائه مطالعه موردي
183
بررسي مقايسه اي مدلسازي رياضي تصوير فضايي آيكونوس به روش پارامتر مداري و توابع رشنال
184
بررسي مكانيزم برش درزه مصنوعي با استفاده از رابطه پاتون و بارتون
185
بررسي منابع انرژي تجديد پذير نوين
186
بررسي منابع گوناگون تامين مالي كارآفرينان
187
بررسي موانع و مشكلات موجود درخصوصي سازي ورزشاز ديدگاه صاحبان باشگاه هاي خصوصي شهرستان اروميه
188
بررسي ميدان تغيير شكل توده خاك با استفاده از پردازش تصاوير ديجيتالي
189
بررسي ميزان اتلاف انرژي در ساختمان هاي شهر اصفهان و ارائه راه حل بهينه جهت صرفه جويي در مصرف انرژي
190
بررسي ميزان اثربخشي وب در محيط كار بعنوان ابزاري در مديريت دانش
191
بررسي ميزان تراز معادل صدا در مناطق مختلف شهري و تعيين نقاط بحراني از نظر آلودگي صوتي با اندازه گيري و مدلسازي
192
بررسي ميزان توليد بيوگاز از هضم بيهوازي لجن حاصل از تخليه چاههاي جذبي خانگي
193
بررسي ميزان مصرف انرژي سيستمهاي HAVC در ساختمانهاي تجاري
194
بررسي نحوه ي مشاركت بخش خصوصي در ساخت اماكن ورزشي با تاكيد بر پيامدهاي آن در كلان شهر تهران
195
بررسي نظام ارزشيابي عملكرد مديران دانشگاه X و ارايه مدلي مناسب
196
بررسي نقش آموزشهاي موثر و پايدار و اثرات آن بر ارتقا فرهنگ رانندگي بر مبناي الگوهاي جهاني شهر سالم
197
بررسي نقش بيومس بعنوان يك گزينه در جايگزيني سوخت هاي فسيلي
198
بررسي نقش سازمان هاي غيردولتي در ترويج منابع طبيعي ايران
199
بررسي نقش عايق حرارتي الياف معدني در بهينه سازي مصرف سوخت ساختمان در چند كشور اروپايي
200
بررسي نقش عايقكاري در كاهش بار حرارتي و برودتي ساختمان و تاثير آن هزينه هاي خانوار
201
بررسى نقش عوامل جوى در انتخاب نوع مصالح ساختمان جهت استفاده ﺑﻬينه از انرژى
202
بررسي نقش عوامل سوم در ايجاد اعتماد در تراكنش هاي تجارت الكترونيك
203
بررسي نقش فناوريهاي نو در تغيير عادات مصرف كنندگان و راهكارها و سياستهاي كاهش ميزان انرژي مصرفي در ساختمانها
204
بررسي نقش مركز هماهنگي داده در SDI و چگونگي اجراي آن
205
بررسي نگرش دانش آموزان شهر اصفهان نسبت به رفتار ترافيكي
206
بررسي نمودار تنش كرنش بتن سبكدانه حاوي ليكا و پاميس تفتان
207
بررسي نيروگاههاي برق آبي از ديدگاههاي انرژي، محيط زيست، اقتصاد، منابع تجديد پذير، گردشگري و ايجاد اشتغال
208
بررسي هيدروديناميكي اثرات غير خطي نوسان آزاد و گذاري يك استوانه بزرگ شناور در دريا
209
بررسي هيدروليكي اثر تراكم گياه ني بر استهلاك انرژي پتانسيل موج ثقلي در ساحل رودخانه ها با استفاده از مدل آزمايشگاهي
210
بررسي و اثرسنجي تمركز زدايي از كلان شهر تهران در بهبود شاخص هاي ترافيكي ، حمل و نقلي و زيست محيطي
211
بررسي و ارائه روش بهينه براي اعلام الكترونيكي نمرات
212
بررسي و ارايه الگوي موفق شهرداري الكترونيكي در ايران مدل مورد مطالعه : مركز سامانه مديريت شهري 137 شهرداري تهران
213
بررسي و ارزيابي طرح تردد نوبتي شهر تهران
214
بررسي و تبيين ماهيت مديريت عملكرد با توجه به الگوي bsc
215
بررسي و تحليل اجلاس مطالعاتي بهبود سيستم هاي تاييد مواد غذائي براي بازار يابي بهتر در كشور هاي حوزه آسيا و اقيانوسيه
216
بررسي و تخمين خطاي سيستمهاي شمارشگرخودكار وسايل نقليه و روشهاي اصلاح خطا
217
بررسي و كاربرد تكنيكهاي شناسايي ريسك پروژه
218
بررسي و لزوم كاربرد انرژي هاي پاك ﴿تجديد پذير﴾ در مناطق استان قزوين
219
بررسي و مقايسه برنامه هاي شبيه سازي انرژي مصرفي در ساختمان
220
بررسي و مقايسه تطبيقي استاندارد هاي مديريت پروژه ISO و 10006 PMBOK
221
بررسي و مقايسه روشهاي تخمين پارامترهاي مدل استو كاستيكي ARIMA
222
بررسي و مقايسه روشهاي مختلف درونيابي يك بعدي
223
بررسي و مقايسه معيارهاي عملكردي سيستم اتوبوسراني شهر تهران با بيش از 30 شهر جهان
224
بررسي وضعيت ايمني اماكن ورزشي شهر كاشان در سال 138
225
بررسي وضعيت شبكه حمل و نقل در زمان وقوع سانحه از ديدگاه مديريت سوانح
226
بررسي وضعيت شهرداري الكترونيكي در شهر كازرون
227
بررسي ويژگي هاي كاركردي سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي نسل آتي و برآورد نياز مربوط در كشور
228
بررسي ويژگيها و دامنه كاربرد روش طرح و ساخت با نگرشي بر قرارداد طرح و ساخت پروژه تونل نوسود
229
برگزاري امتحانات از طريق اينترنت برپايه مدلهاي همزمان و غيرهمزمان
230
برنامه تحقيقات گرمايش، سرمايش و تهويه ﴿HAVC﴾ براي سال 1400
231
برنامه تحقيقات نانو تكنولوژي در جهان
232
برنامه ريزي شهري و نقش آن در دستيابي به حمل و نقل پايدار شهر ي
233
برنامه ريزي فرهنگي براي شهروندي الكترونيك با تاكيد بر نقش آموزش
234
برنامه ريزي كلان - شهرهاي جديد و شهرك هاي، استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي
235
برنامه ريزي نگهداري روسازي با استفاده از شيوه الگوريتم ژنتيك
236
برنامه نانو تكنولوژي آمريكا متمم بودجه رياست جمهوري نانو تكنولوژي
237
برنامه نصب بر چسب انرژي و استانداردهاي بازدهي مصرف انرژي در لوازم خانگي
238
برنامه نويسي نرم افزارBESIM و شبيه سازي عددي راهكارهاي استاتيكي و ديناميكي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها
239
برون سپاري خدمات (Outsourcing) در بخش آموزش عالي
240
بسته نرم افزار ملي مميزي، مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
241
بكارگيري آنتولوژي در فرآيند بهبود كيفيت داده
242
بكارگيري انرژي خورشيدي در حمام هاي عمومي
243
بكارگيري تكنيك هاي مطرح در فتوگرامتري رقومي برد كوتاه به منظور مانيتورينگ تغييرات ابنيه تاريخي
244
بكارگيري روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در مديريت پروژه ها
245
بكارگيري سيستم هاي اندازه گيري غير متعارفِ بيش نوسان
246
بكارگيري سيستمهاي اطلاعات مكاني ﴿GIS) براي تعيين مسير بهينه مواد سوختي خطرناك
247
بكارگيري شاخص ريسك براي اولويت بندي معابر با هدف افزايش ايمني عابران پياده در معابر شهري
248
بكارگيري شوادان در معماري پايدار ايران
249
بكارگيري مدلهاي مديريت تكنولوژي براي ارزيابي ماشين آلات ساختماني
250
بكارگيري منطق فازي در ارائه يك سيستم خبره فازي جهت تشخيص بيماريهاي دامي همراه با تظاهرات عصبي
251
بكارگيري نماي دو پوسته و سيستم HVAC در ساختمانهاي بلند مرتبه
252
بكارگيري ويژگي هاي فركتالي اثر انگشت در سيستم هاي شناسائي اثر انگشت
253
بنيادهاي سازماني براي پياده سازي موفق مديريت كيفيت
254
به صورت “ پايلوت” در يك شهر سازگار با محيط زيست
255
به كار گيري انرژي خورشيدي در خانه ها- فن آوري انرژيهاي تجديد پذير
256
به كار گيري تحليل پوششي داده ها و روش هاي متقاطع براي ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان شركت مهندسين انديشه فرافن
257
بهبود ارتباطات سازماني با فناوري اطلاعات
258
بهبود ارتباطات سازماني با فناوري اطلاعات
259
بهبود بازشناسي گفتار توسط شبكه هاي عصبي دربرگيرندة الگوهاي زماني
260
بهبود خواص عايقكاري حرارتي آجر با استفاده از مواد افزودني
261
بهبود ساختارهاي درختي براي يافتن خوشه هاي چگال از مستندات وب
262
بهبود طبقه بندي تيپ هاي جنگل از طريق تلفيق داده هاي طيفي و كمكي به روش تعيين پيش احتمال و ايجاد مدل هاي مكاني وقوع طبقات
263
بهبود عملكرد حرارتي ساختمان هاي مسكوني عايق كاري حرارتي از خارج
264
بهبود عملكرد خدمات اورژانس بيمارستانها با رويكرد سيستم مديريت كيفيت
265
بهبود كارايي تصميم گيري اضطراري بر پايه الهام از مدل متناظر ادراكي انسان
266
بهبود مدل مخلوط گوسي با استفاده از خوشه بنديِ C_ ميانگينة فازيِ وزن دارِ مقاوم
267
بهبود مدلسازي ديرش زماني واج با استفاده از ماشين پشتيبان بردار براي استفاده در تبديل متن به گفتار فارسي
268
بهبود مصرف انرژي سيكل هوايي معكوس برايتون جهت استفاده در سيستم هاي تهويه مطبع منازل و ساختمانها
269
بهبود ميدان ثقل رفرانس سوميگليا نا پيزتي براي منطقه ايران
270
بهره برداري بهينه از سيستمهاي چند مخزنه بوسيله الگوريتم ژنتيك و برنامه ريزي خطي
271
بهره گيري از انرژي گرمايي دود - مقدمه اي بر امكان استفاده امروزي از الگوي گرمايش حمام هاي سنتي ايران
272
بهره گيري از تئوري صف در تخمين اسكله هاي كانتينري مورد نياز بندر شهيد رجايي
273
بهره گيري از تكنولوژي ساختمانهاي چوبي جهت افزايش بهره وري انرژي در ساختمانها
274
بهره گيري از نور طبيعي روز در ساختمان مدارس
275
بهره وري از ذخائر طبيعي و حفظ محيط زيست
276
بهره وري سبز، رهيافتي جهت كاهش تبعات زيست محيطي بخش انرژي
277
بهسازي لرزه اي پلها با استفاده از غلافهاي فولادي ﴿Jacket﴾
278
بهينه سازي IKEv2 براي استفاده در ارتباطات امن درون سازماني
279
ﺑﻬينه سازى آبگرمكن گازى
280
بهينه سازي آبگرمكن گازي لحظه اي
281
بهينه سازي آرايش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاريهاي ثقلي و زلزله در حوض خشك الف- روش پارامتر مشخصه
282
بهينه سازي آرايش شمع و دال تحت اثر توام بارگذاريهاي ثقلي و زلزله در حوض خشك ب- روش برنامه ريزي غيرخطي﴿NLP﴾
283
بهينه سازي الگوريتم SPARK جهت تهيه نقشه كاربري اراضي از تصاوير ماهواره اي
284
بهينه سازي توربين گازي خورشيدي با استفاده از گاز طبيعي
285
بهينه سازي توليد و مصرف مواد سوختي درصنايع نفت
286
بهينه سازي چند هدفي سازه هاي اسكلتي با استفاده از الگوريتم جديد new MOGA و شبكه هاي عصبي تابع بنيادي شعاعي اصلاح شده تحت بارهاي استاتيكي و ارتعاش آزاد با متغيرهاي پيوسته و گسسته
287
بهينه سازي دقت دستگاه اندازه گيري سطح برگ گياهان با اصلاح اثر اعوجاج لنز
288
بهينه سازي روش تصفيه پساب صنايع خودروسازي در مقياس پايلوت
289
بهينه سازي روشنايي الكتريكي در ساختمان
290
بهينه سازي سازه هاي خرپايي بر اساس نظريه قابليت اعتماد به كمك الگوريتم وراثتي
291
بهينه سازي سازه هاي فضا كار با در نظر گرفتن اتصالات نيمه گيردار با استفاده از روشهاي الگوريتم ژنتيك و شبكه هاي عصبي
292
بهينه سازي سيستم سرمايش انفعالي در ساختمان ها
293
بهينه سازي سيستم سرمايش انفعالي در ساختمان ها
294
ﺑﻬينه سازى سيستمهاى آبگرم خورشيدى براى مصارف خانگى
295
بهينه سازي سيكل هواي فشرده
296
بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني به روش ESO
297
بهينه سازي كلكتور سيستم آبگرم خانگي خورشيدي با روش اكسرژي و مقايسه با تحليل انرژي
298
بهينه سازي گروه شمعها با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك
299
بهينه سازي مارهاي پروكراستيز توسط الگوريتم طماع
300
بهينه سازي مصرف انرزي الكتريكي در كارخانه متالورزي پودر مشهد با استفاده از دستگاه Soft- Starter
301
بهينه سازي مصرف انرژي
302
بهينه سازي مصرف انرژي براي توليد روشنايي از طريق ايجاد فرآيند التهاب
303
ﺑﻬينه سازى مصرف انرژى در پكيج هاى ﺗﻬويه مطبوع با استفاده از كنترلگرهاى هوشمند
304
بهينه سازي مصرف انرژي در روند ساخت و ساز كشور( يك راهكار اجرايي )
305
ﺑﻬينه سازى مصرف انرژى در ساختمان
306
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
307
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از آبگرمكنهاي خورشيدي و سيستم گرمايش كفي
308
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از الگوريتم ژنتيك
309
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با استفاده از ژئوتكستايل
310
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با بكارگيري شيشه هاي كم-گسيل
311
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان خوابگاه هاي دانشگاه ها
312
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي آموزشي ﴿دانشگاه اصفهان﴾
313
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها با استفاده از عايق و شيشه هاي مناسب در دو اقليم مختلف كشور
314
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانها با استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي و تحليل انرژي ساختمان
315
بهينه سازي مصرف انرژي در مدارس- بهره گيري از پتانسيل هاي اقليم گرم و خشك ( درآمدي بر تأمين آسايش حرارتي )
316
بهينه سازي مصرف انرژي قطار با استفاده از الگوريتم ژنتيك
317
بهينه سازي مصرف انرژي هاي تجديد ناپذير
318
بهينه سازي مصرف برق در ساختمان
319
بهينه سازي مصرف سوخت از طريق افزايش راندمان حرارتي نيروگاههاي بخار
320
بهينه سازي مصرف سوخت با توجه به عمكرد بهينه ديگهاي حرارتي مورد استفاده در ساختمانها
321
بهينه سازي مصرف سوخت با ديدگاه كلان توسط تغيير سيستمهاي حرارتي سنتي و جايگزيني سيستم حرارتي مدرن گرمايش كفي
322
بهينه سازي مصرف سوخت توسط نيروگاههاي پيلسوختي
323
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
324
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان با استفاده از سيستم هاي پيل سوختي
325
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمانهاي صنعتي
326
بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمانهاي موجود و در حال ساخت با هوشمندسازي مصرف انرژي در آنها
327
بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي
328
بهينه سازي مصرف سوخت و انرژيهاي تجديدپذير توسط سيستمهاي تركيبي
329
بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست ﴿ آلودگي محيطي سوختهاي فسيلي ﴾
330
بهينه سازي همزمان چراغ راهنما و تخصيص ترافيك بر اساس مد لهاي شبكه
331
بهينه سازي همزمان هزينه و زمان در گريدهاي محاسباتي اقتصادي
332
بهينه سازي و مديريت انرژي در مدارس
333
بيمه نمودن كاربران در برابر تأخير زماني در گريدهاي محاسباتي اقتصادي
334
بيو گاز انرژي برتر
335
بيوگاز اصول و كاربردها
336
بيوگاز بعنوان يك حامل انرژي
337
بيوگاز به عنوان يكي ازمنابع نوين انرژي
338
بيومس، انرژي پاك براي آينده
بازگشت