<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
پارادايمها و مباني فلسفي نظريه هاي تغيير سازماني با تاكيد بر نظريه آشوب
2
پارادايمها و مباني فلسفي نظريه هاي تغيير سازماني با تاكيد بر نظريه آشوب
3
پارامترهاي موثر پاسخ سازه ها در حركات افقي حوزه نزديك منبع لرزه زا
4
پارامترهاي موثر در مميزي انرژي سيستمهاي سرمايش ساختمانها
5
پاكسازي خاكهاي آلوده به تركيبات سنگين نفتي با استفاده از اثر نيروي ثقلي و گرما
6
پاكسازي خاكهاي آلوده به تركيبات نفتي با استفاده از تزريق بخار
7
پايداري عناصر اقليمي در معماري سنتي ايران ﴿ اقليم گرم و خشك﴾
8
پتانسيل سنجي استفاده از روشهاي مختلف بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي در بخش ساختمان
9
پتانسيل كاهش مصرف سوخت در ساختمانهاي اداري
10
پتانسيل منابع زيست توده در ايران و اولويت بندي منابع بر مبناي قابليت توليد برق
11
پذيرش اجتماعي شاخصي فراگير درمسائل ترافيكي و حمل و نقل
12
پروژة پيمانه شناسي نانومواد
13
پرونده سلامت الكترونيك در استان سيستان و بلوچستان
14
پژوهش تطبيقي معماري بوم آورد ناحيه كويري با سيستمهاي انرژي پايدار
15
پ‍ژوهشي در استانداردها و ايمني در اماكن ورزشي
16
پژوهشي در مفاهيم، كاركردها و دوره هاي آموزش كار آفريني در دانشگاه ها
17
پژوهشي در مفاهيم، كاركردها و دوره هاي آموزش كار آفريني در دانشگاه ها
18
پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي
19
پمپهاي حرارتي منبع زميني (ژئوترمال)
20
پنجره هاي حرارتي براي استفاده بهينه از انرزي خورشيدي
21
پنهان شكني روش Echo hiding در سيگنالهاي صوتي
22
پهنه بندي شدت فرسايش حوزه آبخيز زنجانرود به كمك مدل EPM در محيط GIS
23
پول شوئي و راههاي مبارزه با آن
24
پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمان
25
پياده سازي سيستم مديريت دانش در سازمان
26
پياده سازي يك سامانه اطلاعات مكاني جهت استفاده در حفاظت از محيط زيست
27
پيدا كردن آشكار ساز لبه بهينه با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
28
پيرامون ملاحظاتي در نحوه كشور با فناوري نانو
29
پيش بيني بلند مدت بارش با استفاده از سيگنال هاي هواشناسي : كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي
30
پيش بيني ترافيك با استفاده از مدل فازي- دمستر- شفر و تجزيه موجك
31
پيش بيني حجم آورد رودخانه با روش استنباط فازي
32
پيش بيني ميزان آلودگي صوتي در مسير روزميني خط يك متروي تهران و مقايسه آن با شاخص NEF
33
پيشرفت هاي جديد در مناسب سازي آب و هوا از ديدگاه پايداري
34
پيشگيري از بحران با مديريت توليد و مصرف بهينه منابع انرژي
35
پيشگيري از حملات تزريق SQL مبتني بر كنترل پارامترهاي ورودي به صفحه
36
پيشنهاد الگوي كاربردي فرآيند سرمايه گذاري مخاطره پذير جهت طرحهاي فناورانه
37
پيشنهاد پايه موجك منطبق بر سيگنال گفتار به منظور حذف نويز
38
پيشنهاد مدلي جهت ارزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه
39
پيشنهاد يك سيستم پهنه بندي اقليمي از ديدگاه نيازهاي گرمايش و سرمايش و اعمال آن بر گستره ايران
40
پيمانه بندي مجدد نرم افزار بر اساس مدل اكتور براي افزايش كارايي
41
پيوند شهر و ورزش
42
پيوند ورزش ومعماري
بازگشت