<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تأثير برنامه بهينه تامين سرمايش بخش ساختمان كشور بر كاهش انتشار آلاينده هاي زيست محيطي و هزينه هاي اجتماعي ناشي از آن
2
تأثير فناوريهاي امن در تأمين امنيت خدمات شهرداري الكترونيكي سيار
3
تأثير مديريت دانش بر نوآوري پايدار سازماني
4
تأثير مديريت دانش بر نوآوري پايدار سازماني
5
تئوري بازي ابزاري براي كمك به مساله اشتراك دانش در سازمانها
6
تئوري پاسخ براي پيش بيني نحوه تعديل رودخانه هاي آبرفتي تحت تغييرات محيطي و انساني
7
تاثير ابعاد تاير اتومبيل هاي سنگين در كاهش خرابي روسازي هاي صلب
8
تاثير اقليم بر كالبد بادگيرهاي يزد و بندرلنگه
9
تاثير اقليم شهر تهران بر ميزان مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني
10
تاثير انتخاب بهينه موتورهاي الكتريكي در مصرف بهينه انرژي و صرفه جوئي اقتصادي
11
تاثير انعطاف پذيري پوشش در رفتار ديناميكي ديوارهاي خاكي مسلح شده با ژئوسينتتيك ها
12
تاثير بكارگيري آرايه فتوولتائيك متحرك در ميزان افزايش توان خروجي سلولهاي خورشيدي
13
تاثير پنجره بر مصرف انرژي ساختمان
14
تاثير پوشش گياهى در صرفه جوئى مصرف انرژى ساختماﻧﻬا
15
تاثير حركات عمودي زمين در حوزه نزديك بر پاسخ سازه ها
16
تاثير روند اصلاحات بخش سلامت بر بهره وري و انگيزش نيروي انساني
17
تاثير ساباط در سرمايش فضاي شهري مناطق گرم و خشك ايران
18
تاثير سطح نسبي بازشوها بر نياز لرزه اي غير خطي ساختمان هاي مصالح بنايي
19
تاثير سيستم گرمايش كفي در ميزان مصرف انرژي
20
تاثير ضخامت عايق پوشش خارجي ساختمان ها بر بارهاي سرمايش و گرمايش ساليانه منازل مسكوني در شرايط اقليمي ايران
21
تاثير فناوري اطلاعات در تحولات سازماني
22
تاثير فناوري اطلاعات در تحولات سازماني
23
تاثير ميزان جمعيت و ضرايب يادگيري در عملكرد الگوريتم PSO
24
تامين كيفيت سرويس در شبكه هاي موردي متحرك با استفاده از پروتكل مسيريابي OLSR
25
تامين همزمان گرمايش , سرمايش و انرژي الكتريكي ساختمانهاتوام با كاهش قابل توجه مصرف سوخت
26
تبديل كلمه به واج با استفاده از مدلهاي گرافيكي
27
تبيين فن آوري و راه كارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در راستاي توسعه فرهنگ زيست محيطي در سيستم حمل و نقل
28
تبيين مهندسي مالي و كاربرد آن در صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير
29
تثبيت خاكهاي حاشيه درياي خزر با سيمان ضد آب و مقايسه آن با آهك و سيمان نوع 2
30
تجربيات كشور سوئد در زمينه رفع كمبود انرژي و حفاظت محيط زيست
31
تجزيه و تحليل جايگزينى انرژى خورشيدى و باد در بخشى از كارخانه آجر ماشينى زمرد
32
تجزيه و تحليل سياستگذاريها ، قوانين و تعرفه هاي انرژي در بخشهاي مختلف ايران و مقايسه آن با كشورهاي مختلف
33
تجزيه و تحليل علل تأخيرات در بخش مهندسي (E) پروژه هاي EPC پتروشيمي (مطالعة موردي)
34
تجزيه و تحليل نقش مديريت طرح در نظام فني و اجرايي كشور
35
تجهيزات و مواد افزودني كاهنده مصرف سوخت و آلايندگي
36
تحقق پذيري پيشنهادات فضاي سبز، تفريحي و ورزشي طرحهاي جامع و ساماندهي تهران و شاخص مصوبات كميسيون ماده پنج
37
تحقيقي روي توسعه صنعتي و كيفيت محيط زيست
38
تحليل آماري وضعيت نانو تكنولوژي در اروپا
39
تحليل استاندارد ها به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير در كليه امور سازماني
40
تحليل استراتژيكي مديريت كردن و همسويي ذي نفعان از مولفه هاي SMART در پروژه هاي ملي
41
تحليل اقتصادي كاربرد سيستم هاي فتوولتائيك در استان اصفهان
42
تحليل ايمني گروههاي آسيب پذير و موتورسيكلت سوار
43
تحليل پاسخ ديناميكي خاك با استفاده از مدل مخروط
44
تحليل تجربي و مدلسازي ديوار حائل پل
45
تحليل تجربي و مدلسازي عرشه پل بتن مسلح
46
تحليل تطبيق هاي مدل ارزيابي عملكرد SCR &PI,CED,BSC,EFQM و ﴿مالكوم بالدريج ﴾ از حيث اهداف ، مباني و نتايج دستاورد ها
47
تحليل تطبيقي مدل هاي ارزيابي عملكرد و مقايسه ان ها با استاندارد هاي ISO9000
48
تحليل حركتهاي سكوهاي شناور ستوني SPAR تحت اثر موج
49
تحليل ديناميكي دو بعدي و مبتني بر تاريخچه زماني شتاب زلزله براي سد خاكي Long Valley با استفاده از روش FDM
50
تحليل ديناميكي سازه ها در حوزه فركانس به روش بردارهاي ريتز نوين
51
تحليل ديناميكي غير خطي سدهاي بتني قوسي
52
تحليل رفتار روسازيهاي آسفالتي در رمپها و لوپها
53
تحليل روش هاي حمايت مالي از كارآفرينان و موسسات نوپا (SMEs)
54
تحليل ريسك در ارزيابي سرمايه گذاري
55
تحليل ريسك روانگرايي در بخشي از سواحل بابلسر
56
تحليل عددي انتقال حرارت مزدوج در شيشه هاي دوجداره ساختمان
57
تحليل عددي روسازي راه آهن
58
تحليل عددي شمع تحت اثر بار جانبي در خاكهاي رسي
59
تحليل فضايي آثار طرح محدوده ممنوعه ترافيك در تضعيف مركز شهر تهران
60
تحليل فني - اقتصادي يك خانه خورشيدي نمونه در تهران
61
تحليل فني و اقتصادي كاربرد آبگرمكن خورشيدي براي يك ساختمان دولتي در اصفهان
62
تحليل لرزه اي تونلهاي دايروي به روش شبه استاتيكي
63
تحليل مصرف و تقاضاي انرژي در ساختمان و بررسي پارامترهاي طراحي از طريق شبيه سازي
64
تحليل نقش پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد در تأمين سرمايه هاي مخاطره پذير براي بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs)
65
تحول در كنترل هاي حسابداري مديريت و معيارهاي ارزيابي عملكرد
66
تحول در كنترل هاي حسابداري مديريت و معيارهاي ارزيابي عملكرد
67
تخصيص بهينه اولويت احداث پلهاي عابر مكانيزه به منظور كاهش ترافيك شهر تهران
68
تخمين سطح برگ با استفاده از شبكه هاي عصبي
69
تخمين مقاومت فشاري و مدول الاستيسيته ديناميكي بتن سبكدانه با استفاده از تكنيك سرعت پالس فراصوتي ﴿Ultrasonic Pulse Velocity Method﴾
70
تخمين ميزان تراوايي مخازن نفتي با استفاده از شبكه ي نرو-فازي POPFNN
71
تخمين هزينه هاي ساخت و احداث مونوريل ( قطار هوايي )
72
تدوين استاندارد هاي كيفيت معلمان يك ضرورت و نياز
73
تدوين استراتژي اجتماعي الگوي مصرف بهينه انرژي در دستيابي به توسعه پايدار: فرصت ها و چالش ها
74
تدوين نقشه راه براي تحقق شهرداري ديجيتالي در تهران در افق چشم انداز 1404
75
ترازبندي بارگذاري موج براي طراحي و ارزيابي سكوهاي منطقه پارس جنوبي
76
تركيب آتاماتاي مهاجرت اشيا و الگوريتم ژنتيك براي زمانبندي گراف وظايف در معماري چند پردازنده اي
77
تركيب الگوريتم ژنتيك با الگوريتم تپه نوردي در ماشين با ساختار موازي براي بهينه سازي پرس و جوهاي بزرگ در گراف پرسش
78
تركيب چهار طبقه بند الگوي مختلف بر پايه صحت محلي جهت طراحي يك سيستم طبقه بندي الگوي بهينه سراسري
79
تست تطبيقي بر اساس نمودار حالت UML
80
تشخيص اتوماتيك اشياء سه بعدي برمبناي بكارگيري همزمان داده هاي طيفي و ارتفاعي LIDAR
81
تشخيص پاتولوژي هومورژهاي شبكيه در بيماران مبتلا به ديابت با استفاده از روش يادگيري k- نزديكترين همسايه
82
تشخيص پسته خندان، كم خندان، ناخندان با استفاده از بينايي ماشين
83
تشخيص حالت دست انسان با استفاده از پردازش تصاوير به منظور ارتباط با رايانه
84
تشخيص حجم ترافيك خوردروهاي چهارراه به كمك تصاوير دوربين
85
تشخيص محل و خواندن پلاك فار سي خودرو
86
تشخيص نفوذ در دسترسي هاي رمز شده با پروتكل SSH به سرويس دهنده هاي عمومي شبكه
87
تشريح كارايي عايق هاي مدرن (window film) در بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي
88
تصميم گيري با سطح قابل قبول تحمل ريسك: مطالعه موردي
89
تضمين زمان سرويس دهي وب سرور با استفاده از كنترل كننده فيدبك
90
تطبيق پذيري محتواي الكترونيكي آموزش بر اساس پارامترهاي رفتاري ياد گيرنده در محيط يادگيري الكترونيكي و بر پايه مدل طراحي آموزشي Kemp
91
تعامل ميان شهر پكن و برنامه هاي المپيك سبز 2008
92
تعيين اتوماتيك مدل رقومي زمين از داده هاي LIDAR
93
تعيين الگوريتمي مناسب جهت مميزي انرژي در واحدهاي مسكوني
94
تعيين اندازة بافرها با فرض پيروي زمان انجام فعاليتها از تابع توزيع لگ نرمال
95
تعيين تقويم نياز به سايه و آفتاب الگويي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
96
تعيين جايگاه مناسب جهت احداث ساختمان و كارخانجات در جلوگيري از اتلاف انرژي تجديد پذير با توجه به سيستم هاي جوي گذرا از منطقه
97
تعيين دبي غالب در رودخانه سيستان
98
تعيين رفتار لرزه اي اتصال خمشي با استفاده از ورق ميانگذر به ستونهاي قوطي لوزي شكل در قابهاي خمشي فولادي
99
تعيين سطح متوسط (MSL) درياي عمان و خليج فارس با استفاده از آناليز مشاهدات جزر و مد سنجها در فضاي ويولت
100
تعيين شاعر به كمك روش هاي يادگيري ماشين
101
تعيين ظرفيت بهينه اجزاء نيروگاه هاي كوچك پراكنده CHCP با مدل برنامه ريزي خطي TOSCS در ساختمان هاي مسكوني , تجاري , اداري
102
تعيين عوارض و تعرفه گذاري بر شبكه معابر و تسهيلات حمل و نقلي
103
تعيين عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان شركتهاي مهندسين مشاور
104
تعيين قابليت قطار هوايي به عنوان سيستم حمل و نقل انبوه شهري
105
تعيين قوانين جهت بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از پارامترهاي هواشناسي
106
تعيين كيفيت فرآوردههاى عايقكارى حرارتى پشمهاى معدنى توليد شده دركشور
107
تعيين محدوده آسايش حرارتي در فضاهاي بسته آموزشگاهي يزد (اصلاحيهاي بر نمودار زيست - اقليمي ساختماني
108
تعيين مختصات نجومي با استفاده از تلفيق مشاهدات GPS و Total Station
109
تعيين مقاومت سنگهاي با درزه هاي موازي ﴿ناهمسان﴾
110
تعيين مكانيزم بهبود كيفيت مديريت صنايع روستايي
111
تعيين مناسبترين روش تهيه نقشه هاي پوشش منابع طبيعي در مقياس 1:250000 با استفاده از داده هاي ماهواره اي در ناحيه دشت ارژن
112
تعيين منحني هاي طراحي سيستم كنترلي TMD براي پلهاي معلق در مقابل شتاب قائم زلزله
113
تعيين مهمترين پارامترهاي موثر در تفكيك سفر با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
114
تعيين ميزان هواي نفوذي در ساختمان و تعيين نقاط درزدار با روش عكس برداري مادون قرمز
115
تعيين نيروهاي وارده از جانب سيستم كنترل غير فعال TMD به پل هاي معلق در اثر شتاب هاي قائم زلزله
116
تغيير اقليم و بهينه سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان
117
تغيير شكل لايه هاي ماسه اي مدفون در اثر روانگرايي به هنگام زلزله
118
تقريب چند جمله اي توابع با استفاده از آناليز تابعي و كاربرد آن در مهندسي
119
تقليل آلودگي هوا با ازدياد جايگاههاي سوخت گيري در شهر تهران ( در مقايسه با ايجاد فضاي سبز )
120
تكثير و كاربرد درختچه توج در اراضي شور و سديمي بعنوان يك پوشش گياهي و بررسي نقش آن در جلوگيري از كويري شدن اراضي و احياي محيط زيست در اراضي كوير و بياباني
121
تكنولوژي هاي جديد در ساخت ساختمان اصلاح ساختار ساختمان هاي موجود
122
تكنولوژيها و روشهاي مديريت انرژي در ساختمان
123
تكنيكهاي علوم رفتاري و اجتماعي در بهينه سازي مصرف انرژي
124
تلفيق 10 نظام و فعاليت بهبود مديريت در شركتهاي ايراني با رويكرد مديريت تحول استراتژيك
125
تلفيق آني سيستمهاي فتو گرامتري و سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS) به منظور توليد اطلاعات ساختار يافته
126
تهويه در ساختمانهاي غير صنعتي
127
تهويه طبيعي ساختمان ها با استفاده از بادگير و انرژي هاي تجديد پذير بدون استفاده از سوختهاي فسيلي
128
تهيه مدل عددي براي شبيه سازي الگوي جريان در حوضچه هاي مستطيلي
129
تهيه نقشه آبرفتهاي كواترنري استان زنجان با استفاده از RS-GIS
130
توابع گرين براي محيط نيمه بينهايت با رفتار ايزوتروپ جانبي تحت اثر بارگذاري قائم در فضاي فركانسي
131
توزيع مصرف سوخت در پخت وپز در بخش خانگي
132
توسعه آموزش همگاني در رسانه ديجيتال شهروندي
133
توسعه پايدار و كاهش آلودگي محيط زيست تاثير وسائط حمل و نقل بترينى و گازوئيلى و سيستم عبور و مرور در آلودگى هوا
134
توسعه حفره آبشستگي موضعي اطراف يك پايه مستطيلي همراه با طوق
135
توسعه رهبري آينده
136
توسعه رهبري آينده
137
توسعه فرهنگ زيست محيطي و نقش آن در مديريت جامع حوزه هاي آبخيز اراضي فلاحت در فراغت استان فارس
138
توسعه كاربرد سيستم هاي سرمايش جذبي با ظرفيت پايين، اقدامي موثر در بهينه سازي كاربرد انرژي در بخش ساختمان
139
توسعه مدل بارش - رواناب با استفاده از GIS
140
توسعه مدل ﺑﻬينه عرضه انرژى براى يك روستاى نمونه
141
توسعه مفاهيم فرهنگ زيست محيطي
142
توسعه منابع انساني مفهوم ، استاندارد ها و كاربرد هاي آن ها در وزارت آموزش و پرورش
143
توصيه هاي كليدي جهت مديران كيفيت
144
توليد آبگرم براي مصارف خانگي با استفاده از مشعل هاي متخلخل
145
توليد آلاينده هاي ناشي از سوختهاي هيدروكربني در محيط هاي سر بسته
146
توليد الكتريسيته به روش بيوماس
147
توليد بيوگاز در مناطق روستايي ايران به عنوان يك منبع انرژي تجديد پذير
148
توليد داده هاي آزمون پروتكل MPEG 2 با استفاده از بازنويسي عبارت
149
توليد عايق هاي معدني
بازگشت