<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : جايابي پلاك خودرو در يك فريم از فيلم ويدئويي با استفاده از .... تا : جهت ارائه به همايش صنعت سرمايه گذارى مخاطره پذير
بازگشت