<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
جايابي پلاك خودرو در يك فريم از فيلم ويدئويي با استفاده از تحليل طيفي اصلاح شده
2
جايگاه ارزيابي دروني در بهبود عملكرد كيفيت مراكز آموزش عالي و دانشگاه ها
3
جايگاه انواع انرژي ها در روند تاريخي _ تكويني مفاهيم توسعه
4
جايگاه محيط زيست در توسعه پايدار و ارتباط آن با مديريت توسعه
5
جايگاه مديريت در افزايش كيفيت پروژه هاي راهسازي در وزارت راه و ترابري
6
جايگاه مديريت ريسك در چرخه حيات پروژه
7
جايگاه مصالح در معماري پايدار
8
جايگاه هوش تجاري در شهرداري الكترونيك
9
جايگاه ورزش در طرح هاي توسعه شهري اروميه
10
جايگاه ورزشهاي آبي جانبازان و معلولين در شهر و تدوين استانداردها و معيارهائي جهت مناسب سازي فضاهاي ورزشهاي آبي
11
جايگزيني انرژي باد به جاي سوخت هاي فسيلي در پمپاژ آب جهت مصارف كشاورزي
12
جايگزيني انرژي بيوگاز به جاي سوخت هاي فسيلي در ايران
13
جايگزيني بريكت ذغال سنگ بجاي فرآورده هاي نفتي
14
جايگزيني سيستمهاي ديزلي با آبكشهاي بادي در منطقه زابل
15
جدول راهنما : روشي سه مرحله اي براي پردازش تفكيكي برگ پرس و جوهاي XML
16
جستاري در ادب پارسي در پي مفاهيم امروزين مديريت كيفيت
17
جنگ استاندارد ها
18
جهاني سازي و همگرايي بنگاه هاي اقتصادي با آن
19
جهت ارائه به همايش صنعت سرمايه گذارى مخاطره پذير
بازگشت