<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
چارچوب برنامه جامع آموزش ايمني
2
چارچوب كاري چند عاملي تست نرم افزار
3
چارچوبي براي استفاده بهينه از بازخوردهاي ضمني در يادگيري الكترونيكي تطبيق پذير
4
چارچوبي براي تدوين بانك اطلاعات آماري بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
5
چالش هاي طراحي شهري در عصر فن آوري اطلاعات
6
چالشها و راهكارهاي توسعه اطلاعاتي نظام آموزش عالي درايران
7
چالشهاي آموزش در شهر الكترونيكي
8
چشم اندازهاي استفاده از انرژي ژئوترمال و هيدروترمال در جهان و امكان سنجي استفاده از آن در فلات ايران
9
چكيده طرح و مطالعاتي اجرايي جايگزيني سوختهاي مناسب
10
چكيده مقالات نانو فناوري سال 2004 محققان ايراني در اي اس اي
11
چگونگي استفاده از نور در ساختمان و ساخت پانل خورشيدي هوشمند
12
چگونگي تعيين دقيق پارامترهاي a و B در تحليل هاي غير ارتجاعي مقاطع بتن مسلح منشوري ترك خورده تحت خمش و مقايسه آنها در مراتب مختلف تاثر مقطع و كيفيتهاي مختلف بتن
13
چند روش تركيبي براي بازيابي بسته هاي گم شده و كاربرد آن در بازشناسي توزيع شده گفتار
14
چيدماني بهينه توربينهاي بادي در مزارع باد
بازگشت