<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : :LABER: يك پروتكل مسيريابي آگاه از انرژي مبتني بر اتوماتاها.... تا : :LABER: يك پروتكل مسيريابي آگاه از انرژي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي شبكه هاي حسگر
بازگشت