<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
:LABER: يك پروتكل مسيريابي آگاه از انرژي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير براي شبكه هاي حسگر
بازگشت