<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
دانشگاه مجازي : بازخواني روايتهاي موجود
2
دبير خانه محترم كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت
3
در تشريح و توسعه فرهنگ زيست محيطي از چشم سينما
4
در و پنجره هاي عايق ، پيش قاب بندي شده با استفاده از مواد بازيافتي
5
درامدي بر مديريت آموزشي و بحث هاي استاندارد سازي
6
دسته بندي توزيع شده با استفاده از شبكه هاي عصبي در شبكه هاي حسگر
7
دسته بندي داده هاي مربوط به گوجه فرنگي و بررسي و ارزيابي اين روشها
8
دسته بندي وب سايت هاي عميق با استفاده از نشانه هاي رابط جستجو
9
دستورالعمل طراحي و اجراي پوسته خارجي ساختمان
10
دستورالعمل مميزي انرژي و روش بررسي عملكرد ديوارهاي خارجي ساختمان
11
دوركاري گل بدون خار نيست
بازگشت