<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
رابطه بين مديريت كيفيت جامع TQM و عملكرد سازماني
2
رابطه متقابل شهر الكترونيك و شهرداري الكترونيك
3
راه كارهاي ترويج طراحي اقليمي در راستاي كاهش مصرف سوخت
4
راهبرد آينده ويرايش 7
5
راهبردهاي رقابت پذيري در اقتصاد نوين جهاني
6
راهكار بهينه پيشنهادي براي مديريت اجراي ساختمانهاي بلند مرتبه تهران
7
راهكار جديد براي مديريت اطلاعات در سيستم حمل و نقل هوشمند
8
راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در يخچال فريزرهاي خانگي
9
راهكارهاي كاهش بار ترافيكي در محدوده مركزي شهر اهواز
10
راهكارهاي مذهبي و علمي در راستاي بستر سازي فرهنگ محيط زيستي
11
راهكارهايي براي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان
12
راهنماى طراحى ساختمان در چهار اقليم ايران
13
راههاي توسعه فرهنگ حفظ محيط زيست
14
راههاي توسعه فرهنگ حفظ محيط زيست
15
رتبه بندي ريسكهاي پروژه با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه
16
رتبه بندي مناطق بانك با استفاده از روش هاي MAdM
17
رسيدگي آنلاين به شكايات عليه شهرداري
18
رشد توليد و مصرف پلي استرهاي پلي اتيلن ترفتالات و (PET) پلي بوتيلن ترفتالات ( PBT) در ايران و ضرورت بازيابي ضايعات اين پلي استرها در جهت حفظ محيط زيست
19
رفتار دراز مدت المان هاي بتني فشاري محصور شده با FRP
20
رمز نگاري مبتني بر سيگنال كياس چرخشي
21
رهبري يا مديريت پروژه ؛ با تأكيد بر مفهوم جه تياب رهبري پروژه
22
روانگرايي پي هاي آبرفتي سدها بر اثر زلزله و روشهاي علاج بخشي آن
23
روش اولويت گذاري اقدامات بهينه سازي مصرف انرژي در تهويه مطبوع ساختمانها
24
روش پيشگيري يا كاهش حوادث ريزشي ناشي از زلزله در جاده هاي كوهستاني
25
روش شناسي مدل جريان بهينه انرژي در يك واحد مسكوني
26
روش طبقه بندي تركيبي كدهاي خروجي تصحيح كننده خطا (ECOC) با معيار كمترين فاصله وزندار بر پايه الگوريتم ژنتيك
27
روش عايق بندي به احتمام بقاي انرژي بوسيله: COMPOSITE
28
روش قابليت اطمينان در طراحي لرزه اي سازه ها
29
روش گام به گام ايمن سازي و انجام تحقيقات در مورد نقاط حادثه خيز و مطالعه موردي چند نقطه حادثه خيز استان خراسان
30
روش نوبن صرفه جولي در مصرف انرژي با استفاده از فناوري نانو (نانو تكنولوژي)
31
روش نوين صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از فناوري نانو (نانو تكنولوژي)
32
روش نوين صرفه جويي در مصرف انرژي با استفاده از فناوري نانو (نانو تكنولوژي)
33
روش هاي مختلف تخمين زمان و هزينه انجام فعالي تهاي عمراني
34
روش هاي مختلف تخمين زمان و هزينه انجام فعاليتهاي عمراني
35
روشهاي آموزش و ارتقا فرهنگ عمومي
36
روشهاي ايجاد پايداري در محيطهاي مصنوع
37
روشهاي ايجاد پايداري در محيطهاي مصنوع
38
روشهاي بهينه سازي مصرف انر‍ژي در ساختمان با استفاده از سيستمهاي كنترل و مديريت ﴿ bms ﴾
39
روشهاي پيش بيني آنامولي جاذبه
40
روشهاي پيش بيني هزينه نهايي و نتايج زمانبندي پروژه و ارائه مدل آماري ترسيمي براي برآورد آنها
41
روشهاي تأمين مالي و فعاليتهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري مخاطره پذير با رويكرد اسلامي(با ارائه شواهدي از آلمان، انگليس وژاپن
42
روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان
43
روشهاي مديريت جهت جلوگيري از اتلاف منابع طبيعي در پاركهاي ملي
44
روشي براي ارزيابي وضعيت ايمني در شبكه معابر درون شهري
45
روشي براي تضمين تأخير بسته هاي موجود در صف RED با استفاده از اتوماتاهاي يادگير
46
روشي جديد براي خوشه بندي مستندات متني براساس آنتولوژي
47
روشي ساده جهت محاسبه اتلاف انرژي حرارتي در ساختمانها
48
روشي ساده جهت محاسبه تاثير اشباع خاك بر روي ظرفيت باربري پي هاي سطحي در حالت لرزه اي
49
روشي سريع و نو مبتني بر SVD به منظور كاهش اثر نويز در سيگنال گفتار
50
روشي كارآمد براي بازيابي تصاوير صورت مبتني بر محتوا با استفاده از تحليل مولفه هاي مستقل
51
روشي مقاوم و سريع در تطبيق استريوي تصاوير رنگي به كمك زنجيره هاي پيوسته
52
روشي نوين براي دسته بندي و تقطيع توده هاي سرطاني سينه
53
روشي نوين در پيش بيني قابليت ديد جهت اتوماسيون طراحي شبكه هاي فتوگرامتري برد كوتاه
54
رويكرد ارزشي تحول مديريت دانشگاهي
55
رويكرد ارزشي تحول مديريت دانشگاهي
56
رويكرد ارزشيابي عملكرد و تعيين شاخص ها در آموزش و پرورش
57
رويكرد زيست محيطي در مديريت عملكرد با تاكييد بر استاندارد ايزو 14031
58
رويكرد سيستمي بهينه سازي حجم كنترل سيلاب در سدهاي مخزني چند منظوره
59
رويكرد سيستمي در سنجش عملكرد سازمان هاي دولتي ﴿چارچوب قضايي﴾
60
رويكردي براي ايجاد يك محيط همكاري مجازي
61
رويكردي به معماري سازماني براي يك سازمان پژوهشي، مبتني بر مديريت زنجيره تامين
62
رويكردي مبتني بر شبكه هاي پتري و حساب رخداد براي تحليل ايمني رفتار نرم افزار
63
ريز پهنه بندي لرزه اي مناطق شهري با استفاده از اندازه گيري مايكروترمورها
بازگشت