<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
زمانبند چند گانه براي كنترل همزماني سيستمهاي پايگاه داده موازي
2
زمين شناسي انرژي هاي غير فسيلي و غير هسته اي در ايران
3
زمينه سازي استقرار مدل سرآمدي پروژه (PEM) در پروژه هاي نفت و گاز مطالعه موردي: طراحي سيستم يكپارچه مديريت اجرايي پروژ ه با متد قضاوت خبرگان ( MS-OGIP )
4
زنجيره افراد- فرايند - برونداد در آموزش الكترونيكي
5
زواياي مختلف هدفمند كردن يارانه هاي انرژي و صرفه جوئي انرژي در ايران
6
زيان هاي وارده بر سلامتي انسان در اثر آلودگي هوا ناشي از سوخت هاي فسيلي
7
زيست بوم و قدرت سرمايه
بازگشت