<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ژئوترمال و ژئوتكنيك براي استفاده از گرماي زمين و استفاده از فضاي زمين، جهت ذخيره كردن گرما و سرما
بازگشت