<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
شاخصهاي كيفي و توسعه فناوري اطلاعات در نظام آموزشي
2
شبكه هاي حسگر رهيافتي نو در جمع آوري اطلاعات پزشكي
3
شبيه سازي سيلاب حوضه هاي آبريز و روند يابي در مخزن سد با استفاده از مدل رياضي HEC-HMS و سيستم اطلاعات جغرافيايي ﴿GIS﴾
4
شبيه سازي عددي و مقايسه عملكرد مبرد ﴿ RXŸ-2 جانشين مستقيم R-12) بامبردهاي R-12 و R-134a در سيستم هاي سرمايش تراكمي
5
شبيه سازي و بهينه سازي مصرف انرژي خانوار با استفاده از نرم افزار HOME
6
شخصي سازي صفحات وب با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شده
7
شخصي سازي كاتالوگ با استفاده از يك الگوريتم پيشنهاد دهنده
8
شركتهاي خدمات انرژي
9
شركتهاي خدمات انرژي ESCO در بخش ساختمان
10
شكست سد و پهنه بندي سيلاب ناشي از آن با استفاده از نرم افزارهاي Arcview، Breach، Mike11، Hec-Ras3.1.1
11
شگردهاي اقليمي مسكن روستايي استان اردبيل
12
شناخت عوامل كليدي در موفقيت مديران پروژه در ايران – مطالعه موردي
13
شناخت و تحليل مشكلات اجرايي روش طرح و ساخت در ايران
14
شناخت و كاربرد MTBE و راهكارهاي رفع آلودگي آن از محيط زيست
15
شناسائي عوامل تأخيرات سازندگان تجهيزات پروژه هاي پتروشيمي
16
شناسايي اتوماتيك كروموزوم هاي دو سانترومري به كمك شبكه هاي عصبي
17
شناسايي ارزيابي و تشريح جامع عوامل استراتژيك محيطي و سازماني در توسعه خدمات شهرداري هاي الكترونيك مناطق تهران
18
شناسايي پلاك خودرو بر اساس عمليات مورفولوژيكي و تبديل موجك دو بعدي
19
شناسايي خصوصيات ديناميكي سدهاي بتني با استفاده از آزمايش ارتعاش اجباري
20
شناسايي شاخص هاي موثر بر عملكرد پروژه هاي صنعتي با تاكيد بر مدل EFQM و .BSC
21
شناسايي شايستگي ها و توسعه شايستگي محوري راز بقا و بهبود عمكرد سازمان
22
شناسايي غير مخرب ترك با استفاده از آناليز موج ﴿Wavalet Analyist ﴾
23
شناسايي فريب نامه هاي صيادي براساس روشهاي يادگيري و اكتشافي
24
شناسايي كلاسهاي نورپردازي مبتني بر Adaboost و SVM جهت نرمالسازي نور در تصاوير چهره
25
شناسايي ميكروانوريسم ها در تصاوير آنژيوگرافي شبكيه با استفاده از تبديل هاف حلقوي
26
شناسايي و بررسي اركان و عوامل مورد نياز در مديريت پروژه هاي عمراني
27
شناسايي وضعيت ناوگان حمل و نقل سبك مصرف سوخت – آلايندگي
28
شهر الكترونيك: از مفاهيم تا كاربرد
29
شهر و ورزش جانبازان و افراد با معلوليت
30
شهرداري الكترونيكي در خدمت شهروندان نابينا
31
شهرداري الكترونيكي در شهر جديد بهارستان
32
شهرداري الكترونيكي در شهر جديد بهارستان
33
شهروند الكترونيكي محور توسعه خدمات الكترونيكي
34
شومينه اكتيو
35
شيشه دو جداره و نقش آن در عايق كاري و صرفه جويي در مصرف انرژي ساختمانها
36
شيشه هاي با انرژي سطحي پايين
بازگشت