<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
صرفه جوئي در مصرف سوخت و كاهش آلودگي محيط زيست با برنامه ريزي صحيح در توليد نيروگاهها
2
صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمان
3
صرفه جويي انرژي و كاهش تلفات حرارتي و برودتي در هتل بزرگ قزوين ﴿پروژه اجرايي﴾
4
صرفه جويي در مصرف انرژي ﴿ گاز طبيعي﴾ در پكيجهاي حرارتي با اتاقك احتراق بسته
5
صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمانها به كمك استفاده از بتن پاشيدني سبك در ديوارهاي جدا كننده به روش صفحات سانديچي (3D)
6
صرفه جويي مصرف انرژي در مسكن روستايي
7
صندوق سرمايه گذاري در فناوري نانو
8
صنعت ، محيط زيست و توسعه پايدار
9
صنعت بيمه كشور در عرصه رقابت پس از ورود به سازمان تجارت جهاني WTO
10
صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير حلقه مفقوده و زير ساخت نظام ملي نوآوري
11
صنعت سيمان و توسعه پايدار
بازگشت