<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ضرورت ايجاد و ارتقاي فرهنگ حفظ محيط زيست براي مديران و مسئولان كشور
2
ضرورت بكارگيري مدل بومي SPCOM توسط پيمانكاران پروژه هاي فناوري اطلاعات
3
ضرورت توسعه و تكميل شبكه حمل و نقل ريلي شهر كرج
4
ضرورت فرهنگ سازي استفاده منطقي از سموم و كودهاي شيميايي در كشتهاي گلخانهاي محصولات جاليزي منطقه جيرفت و كهنوج
5
ضرورت و چگونگي استفاده از خطوط HOV در سيستم حمل و نقل شهري
6
ضريب تمركز تنش در يك صفحه سوراخ دار با ابعاد محدود
7
ضريب صافي هوا براي شهرهاي مختلف ايران
8
ضوابط اجرائي در ارتقاء بهره وري مصرف انرژي جهت طراحي و ساخت مسكن
9
ضوابط اجرائي در ارتقاء بهره وري مصرف انرژي جهت طراحي و ساخت مسكن- نگاهي نو به ارتقاء بهرهوري مصرف انرژي در بخش مسكن و ساختمان
10
ضوابط پيشنهادي طراحي و مكان يابي بيلبوردها در سطح شهر مشهد
11
ضوابط شهرسازي و معماريِ بهينه سازي مصرف سوخت
بازگشت