<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
طراحي آبگرمكن خورشيدي و هماهنگ سازي با واحدهاي مسكوني
2
طراحي اقليمي ساختمان در جهت كاهش مصرف سوخت ( خود كفاسازي ساختمان از نظر انرژي گرمايشي مورد نياز با استفاده از انرژي مستقيم خورشيدي )
3
طراحي اقليمي ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي مطالعه موردي مشهد و طبس
4
طراحي بهينه سيستم كنترل سيلاب عسلويه با استفاده از الگوريتم ژنتيك
5
طراحي بهينه قابهاي خمشي فولادي دو بعدي با پي انعطاف پذير با در نظر گيري اثر اندركنش خاك- پي و روسازه
6
طراحي توربين ترموسيفوني پر بازده
7
طراحي حامل هاي انرژي در پهنه هاي اقليمي ايران
8
طراحي خانه با سيستم غير فعال خورشيدي در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
9
طراحي دودكش خورشيدي براي تامين هواي گرم يك اتاق مسكوني در شهر كرمان
10
طراحي راكتور كاتاليستي و تهيه كاتاليست براي تبديل هيدروژن اورتو به پارا
11
طراحي روشنايي روز
12
طراحي ساختمان بهينه از لحاظ انرژي طبق استانداردهاي جهاني
13
طراحي سيستم اطلاعات مديريت ريسك در پروژههاي سرمايه گذاري صنعتي
14
طراحي سيستم پشتيبان تصميم (DSS) درشرائط عدم قطعيت ( فازي ) بكمك تكنيك آزمون فرض فازي جهت ايجاد ابزار اولويت بندي پيمانكاران پروژه
15
طراحي سيستم طبيعي گرمايش براي ساختمان
16
طراحي سيستم گرمايش ساختمانها با استفاده از انرژي زمين گرمايي
17
طراحي سيستم مديريت بحران براي شهرداري الكترونيك
18
طراحي سيستم هاي مدرن سرمايش كفي و سرمايش سقفي و گرمايش كفي جهت ﺑﻬينه سازى مصرف سوخت
19
طراحي فيلتر برشي بهينة هوشمند به منظور كاهش اثر نويز تناوبي
20
طراحي كاربردي سيستم برآورد جريان نقدينگي پروژه متروي اصفهان با استفاده از UML
21
طراحى كولر دو مرحله اى جهت كاهش دماى حباب خشك خروجى
22
طراحي مدل انتخاب پيمانكاران ساخت و نصب در پروژه هاي پتروشيمي، نفت و گاز
23
طراحي مدل اندازه گيري كيفيت خدمات براي تعميرگاه هاي مجاز خودرو در سطح ايران
24
طراحي مدل رياضي ارزيابي عملكرد وزرات صنايع
25
طراحي موج شكن هاي توده سنگي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
26
طراحي نرم افزار بهينه سازي مصرف عايق در ساختمان
27
طراحي نظام جامع مديريت عملكرد بر مبناي چرخه بهبود بهره وري در سازمان هاي خدماتي دولتي
28
طراحي نظام مديريت كيفيت جامع در بخش كشاورزي
29
طراحي و اجراي ساختمان خورشيدي با بام سبز در منطقه ده تهران
30
طراحي و اجراي مدل داده اي مناسب براي راه هاي ايران
31
طراحي و برآورد اقتصادي واحد بازيابي فلزات باارزش از كاتاليزورهاي مستعمل پالايشگاهي
32
طراحي و بهينه سازي آبگرمكن ديواري
33
طراحي و پياده سازي مدل فازي پروتكل مسيريابي OSPF
34
طراحي و ساخت بخاري گازسوز هوشمند
35
طراحي و ساخت بناي همساز با اقليم خوزستان
36
طراحي و ساخت تابلوي كنترل و فرمان اتوماتيك تجهيزات موتورخانه بمنظور كاهش مصرف انرژي در تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمان
37
طراحي و ساخت دستگاه انجماد خطوط لوله
38
طراحي و ساخت سلول خورشيدي GaAs با تغيير ضخامت لايه اميتر
39
طراحي و ساخت نرم افزار كامپيوتري به منظور مميزي انرژي در ساختمان
40
طراحى و مقايسه كلكتورهاى آبگرمكن خورشيدى
41
طراحى واحد كنترل و مديريت انرژى دستگاه توليد همزمان برق, گرما و سرما
42
طراحي واحدهاي همسايگي با ارتقا فعاليت فيزيكي
43
طراحي يك برنامه تحليل سدهاي بتني قوسي شيء گرا با فرترن 90
44
طراحي يك ساختمان بي نياز از انرژي هاي فسيلي در تهران ساختمان سبز
45
طراحي يك سيستم تشخيص پلاك خودرو فارسي با استفاده از مورفولوژي رياضي و ممانهاي ثابت Hu
46
طراحي يك سيستم كارآمد تشخيص هويت براساس آناليز تصاوير عنبيه چشم با استفاده از تبديل موجك سيملت 2
47
طراحي يك شبكه عصبي جديد براي كاربرد در مسايل مهندسي
48
طراحي يك متدلوژي براي شناسايي تأخيرات پروژ ههاي بزرگ و ارايه راهكارهاي بهبود مطالعه موردي: پروژه هاي ساخت تجهيزات پتروشيمي
49
طراحي، بهينه سازي و اتوماسيون پانچ كولر
50
طراحي، ساخت و بررسي فني و اقتصادي يك حمام خورشيدي نمونه در روستاي فتح آباد- استان خراسان
51
طرح ارزيابي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداريها
52
طرح ساختار نظام مديريت پروژه در واحدهاي پژوهشي
53
طرح نوين آب شيرين كن خورشيدي همساز با اقليم ايران
54
طرح و ساخت و مخزن توليد آب گرم مصرفي بهداشتي بهينه در سيستم تاسيسات حرارت مركزي
55
طرحريزي اجراي تلفيقي سيستم هاي مديريت و مدل خودارزيابي
بازگشت