<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
فرآيند بهينه سازي مصرف انرژي در احياي بناهاي تاريخي
2
فرآيندهاي تبديل گاز طبيعي به فرآوردههاي شيميايي و پتروشيميايي
3
فرايند اختتام قرارداد در مديريت پروژه
4
فرصتها و چالشهاي داده كاوي در شهر الكترونيكي
5
فرهنگ ترافيك و چگونگي شكل گيري آن
6
فرهنگ حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و راهكارهاي نيل به آن
7
فرهنگ حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و راهكارهاي نيل به آن
8
فشرده سازي زمان در شبكه هاي PERT با رويكرد الگوريتم ژنتيك
9
فضاهاي ورزشي و طراحي شهري
10
فضاهاي ورزشي و طراحي شهري فضاهاي شهري فعال ، شهروندان بانشاط
11
فضاهاي ورزشي و طراحي شهري مناسب معلولين
12
فضاي شهري و گردشگري ورزشي
13
فضولات حيواني و محيط زيست
14
فن آورى انرژى زمين گرمايى در سازه هاى مختلف
15
فن آوري سوخت هاي تجديد پذير بيوگاز
16
فناوري اطلاعات و تاثير پياده سازي آن در سازمان؛ تغييرات، گذر از تغيير و مديريت آن
17
فناوري اطلاعات و تاثير پياده سازي آن در سازمان؛ تغييرات، گذر از تغيير و مديريت آن
18
فناوري هاي نوين در ساخت پنجره هاي با اتلاف انرژي پايين
19
فناوريهاي نوين در ساخت استاديوم هاي ورزشي
20
فناوريهاي نوين و كاربرد سازه هاي فضاكار در طراحي و اجراي فضاهاي ورزشي
بازگشت