<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : كارآيي و اثر بخشي مكانيزم هاي بهره ور ي تا : كيفيت در سازمان هاي خدماتي : مدلي براي سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكداري
بازگشت