<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
كارآيي و اثر بخشي مكانيزم هاي بهره ور ي
2
كاربرد GIS در مديريت هوشمند نگهداري معابر شهري
3
كاربرد GIS در مديريت و مكانيابي پاركينگ
4
كاربرد RS و GIS در بررسي روند تغييرات بيابان زايي (مطالعه موردي : منطقه خشك شمال استان اصفهان)
5
كاربرد ابزارهاي مالي در صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير
6
كاربرد استاندارد PMBOK براي ارزيابي عملكرد مديران پروژه ها
7
كاربرد استاندارد مديريت كيفيت ISO 9001 در يك سازمان پژوهشي دولتي
8
كاربرد الگو گيري در مديريت عملكرد
9
كاربرد الگوريتم ژنتيك در مكان يابي بهينه مهاربندهاي ضربدري در قابهاي فلزي دو بعدي
10
كاربرد انرژي خورشيدي به عنوان يك انرژي تجديد پذير و سازگار با محيط زيست و نقش آن در پيشبرد اهداف توسعه پايدار
11
كاربرد بيوگاز و نقش آن در جوامع روستايي
12
كاربرد تئوري ولاسف در تحليل هسته مركزي ساختمانهاي بلند
13
كاربرد تبديل IFT در سيستم شناسايي پلاك خودرو
14
كاربرد تكنولوژي RS و GIS در معرفي سايتهاي مناسب جهت كشت گونه جنگلي Acer negundo (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بازفت در استان چهار محال و بختياري)
15
كاربرد توأمان باندهاي اوليه، شاخصهاي گياهي و باندهاي فيوژن جهت تهيه نقشه درصد پوشش گياهي
16
كاربرد توام روش فرايند سلسله مراتبي و تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد واحد هاي خدماتي
17
كاربرد داده هاي اقليمي در طراحي ساختمان به منظور استفاده بهينه از انرژي هاي طبيعي
18
كاربرد داده هاي ساعتي پارامترهاي اقليمي در تعيين دقيق شرايط زيست - اقليمي
19
كاربرد درجه روز گرمايشي و سرمايشي در تعيين مقدار انرژي و سوخت مورد نياز و قابليت سكنيپذيري مناطق مختلف كشور
20
كاربرد راديو شناسه در شهرداري الكترونيكي
21
كاربرد روش گراديان در برآورد تقاضاي سفر ايام خاص شهر مشهد
22
كاربرد روش گراديان در برآورد تقاضاي سفر ايام خاص شهر مشهد
23
كاربرد روش گرمايش تابشي در ساختمانها
24
كاربرد روش هزينه يابي فعاليت محور جهت مديريت هزينه در صنعت ساخت و ساز
25
كاربرد رياضيات مهندسي در طراحي بهينه آبگرمكنهاي الكتريكي با هدف صرفه جويي انرژي
26
كاربرد سرمايش تبخيرى در كندانسور هوايى كولرهاى خانگى و نقش آن در كاهش مصرف انرژي
27
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در طراحي و مديريت شبكه كابل مخابرات
28
كاربرد سيستم هاي دوگانه انرزي هاي تجديد پذير پيل هاي سوختي در ساختمان ها
29
كاربرد سيستم هاي دوگانه انرژي هاي تجديد پذير پيل هاي سوختي در ساختمان ها
30
كاربرد سيستم هاي ذخيره سازي انرژي واناديمي در كنار فن آوري انرژي هاي تجديد پذير در ساختمان
31
كاربرد شبكه هاي عصبي در ناوبري سيستم تعيين موقعيت جهاني GPS
32
كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در طرح اختلاط بتن غلتكي
33
كاربرد فناوري اطلاعات و KM در بهبود پروژه هاي مهندسي ارزش
34
كاربرد فناوري بيومتريك در شهرداري الكترونيك
35
كاربرد فناوري هيدروژن در واحد مسكوني
36
كاربرد گسترش عملكرد كيفيت QFD در طرح تكريم ارباب رجوع
37
كاربرد لايه هاي نازك در شيشه هاي LOW-E
38
كاربرد مديريت مجازي در پروژ ههاي سازه هاي فراساحل ايران
39
كاربرد مفهوم << توليد تميز>> براي بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان
40
كاربرد منابع انرژي تجديد پذير در ساختمانهاي روستائي
41
كاربرد مهندسي ارزش در افزايش ظرفيت پالايشگاههاي ميدان گازي پارس جنوبي
42
كاربرد مهندسي ارزش در بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
43
كاربرد مواد جايگزين سيمان و كاهش مصرف انرژي
44
كاربرد نانو تكنولوژي در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمانها
45
كاربرد هنر در افزايش شمار مسافران حمل و نقل درون شهري
46
كاربردهاي كامپيوزيتهاي پليميري در ايجاد و توسعه نيروگاههاي بادي
47
كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست
48
كارت امتيازي متوازن
49
كاركرد رسانه هاي جمعي در تغيير نگرش و فرهنگ ترافيك
50
كارگاه تخصصي اندازه گيري عملكرد بر اساس مدل BSC-KSC5
51
كاهش آسيب پذيري هاي امنيتي پروتكل هاي مسيريابي امن مبتني بر پروتكل DSR درشبكه هاي بي سيم اقتضايي
52
كاهش اتلاف حرارتي از پنجره هاي دو جداره با تغيير گاز بين شيشه ها
53
كاهش اكويِ خط تلفن با استفاده از مبدل امپدانس تعميم يافته و بهينه سازي مدار با الگوريتمهايِ هوشمند
54
كاهش تلفات حرارتي و برودتي ساختمان با عايقكاري حرارتي و استفاده از انرژي خورشيدي
55
كاهش تلفات حرارتي و برودتي و صرفه جويي انرژي در دو ساختمان نمونه و همجوار با عايقكاري حرارتي
56
كاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادي بودن طرح در مقابل زلزله
57
كاهش رنگ تصاوير با استفاده از شبكه عصبي انتشار از روبرو
58
كاهش سربار در قرارداد ثبت بدبينانه وقايع در محي طهاي تحمل پذير خطاي مبتني بر مبادلة پيام
59
كاهش گوشه هاي ضعيف و كاذب با تحليل آنتروپي محلي در گوشه ياب فضاي مقياس بندي انحناء
60
كاهش مصرف انرژي در ساختمانها با استفاده از گرمايش منقطع
61
كاهش مصرف انرژي در ساختمانهاي اداري - تجاري با استفاده از سيستمهاي تهويه مطبوع قابل انعطاف از نوع UAD
62
كاهش مصرف انرژي در ساختمانهاي اقليم گرم و مرطوب ﴿ مطالعه موردي: شهر ميناب﴾
63
كاهش هزينه عمليات ساختماني و اثرات زيست محيطي در احداث خطوط انتقال نيرو با استفاده از GIS
64
كاهش هزينه هاي اقتصادي حمل و نقل با استفاده از مكان يابي كاربري زمين
65
كاهش هزينه هاي خانه با بكارگيري الگوهاي صحيح مصرف انرژي
66
كلاسه بندي نرم با استفاده از خوشه بندي و تئوري تركيب باورها
67
كلكتورهاي صفحه تخت خورشيدي تخليه شده از گاز ﴿EFPCs)
68
كليات ششمين برنامه تحقيق و توسعه اتحاديه اروپا
69
كمانش جانبي پيچشي غير خطي تيرهاي لانه زنبوري
70
كنترل آلودگي هوا در فضاهاي تهويه شده
71
كنترل پيشرفت پروژه رويكرد كاربردي سنجش و پايش
72
كنترل ساختمانهاي بلند متكي بر جدار سازهاي لرزه اي در مقابل زلزله با استفاده از الگوريتم ژنتيك و طبقه مستقل
73
كنترل سيستم روشنايي جهت صرفه جويي مصرف سوخت در ساختمان و راهكارهايي جهت بهينه سازي سيستم روشنايي
74
كنترل سيگنال ترافيك بر اساس تكنيكهاي محاسبات نرم
75
كنترل فعال ارتعاشات قائم پل هاي معلق در اثر زلزله با استفاده از منطق فازي
76
كنترل كيفيت عايقهاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان
77
كنترل كيفيت هواي داخل ساختمانها
78
كنترل كيفيت و بازسازي داده هاي تابش كل خورشيد
79
كنترل مصرف سوختهاي فسيلي
80
كيفيت در سازمان هاي خدماتي : مدلي براي سنجش كيفيت خدمات در نظام بانكداري
بازگشت