<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : لبه يابي تصاوير رنگي به روش برداري در فضاي رنگ YUV تا : لزوم تشكيل مراكز رشد سرمايه گذاران مخاطره پذير در ايران
بازگشت