<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
لبه يابي تصاوير رنگي به روش برداري در فضاي رنگ YUV
2
لزوم ارتقا صنعت ساخت و ساز كشور از ديدگاه مديريت كيفيت
3
لزوم برنامه ريزي جامع منابع انرژي در بخش ساختمان و ارائه استاندارد RIBA در اين خصوص
4
لزوم تشكيل مراكز رشد سرمايه گذاران مخاطره پذير در ايران
بازگشت