<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
ماسوله به عنوان شهر پايدار زيست محيطي
2
مانيتورينگ خطوط ساحلي درياچه اروميه با استفاده از يك روش نيمه اتوماتيك جديد
3
ماهيت تغيير و راهكارهاي عملي مديريت تغيير در پروژه هاي سازماني
4
ماهيت تغيير و راهكارهاي عملي مديريت تغيير در پروژه هاي سازماني
5
مباحثات دانشمندان گروه مباحثه دلتا
6
مباني و اصول توسعه فرهنگي حفاظت از محيط زيست
7
مباني و اصول توسعه فرهنگي حفاظت از محيط زيست
8
مباني و چارچوبهاي بازيافت سرمايه گذاري در صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير
9
مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در عمل
10
متدلوژي جمع آوري اطلاعات و طراحي نظام مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
11
متدلوژي طراحي و اجراي خط ويژه اتوبوس در خيابانهاي كاشاني – اميني شهرستان اروميه
12
متدولوژي طراحي محصول جديد بر مبناي تعامل مشتري و فروشنده در ساختار پروژه
13
مثلث بندي هوايي قابل كنترل با عوارض خطي
14
مجموعه مقالات آشنايي با شبكه هاي خصوصي مجازي ﴿ vpn )
15
مجموعه مقالات همايش آشنايي با تكنولوژي هاي نوين بهسازي لرزه اي
16
محاسبه تنشهاي پسماند در قابها تحت بارهاي تكراري با قضيه ملان
17
محاسبه توزيع احتمالاتي ارتفاع موج حداكثر سالانه منطقه پارس جنوبي
18
محاسبه روزدرجات گرمايش و سرمايش و تعيين گروه بندي نقاط مختلف كشور از نظر نياز به صرفه جويي در مصرف اترژي
19
محاسبه صرفه جويي حاصل از مصرف بهينه سوخت در ساختمان
20
محاسبه ضريب آسايش گرمايي براي برخي شهرهاي ايران جهت برنامه ريزي بهينه مصرف انرژي در كشور
21
محاسبه ضريب رفتار قاب هاي با مهاربندهاي كمانش ناپذير متناسب با مقادير استاندارد 2800
22
محاسبه ظرفيت و سطح سرويس در تقاطع آفريقا - حقاني
23
محاسبه گرمايش مورد نياز يك ساختمان خورشيدي
24
محاسبه مقدار واقعي انرژي تابشي يك پيكسل براي كاليبراسيون دادهاي ثبت شده در باند حرارتي
25
محصولات عايق و رهيافت هاي نو در صنعت عايقكاري
26
محصولات عايق و رهيافتهاي نو در صنعت عايقكاري
27
محيط زيست و حمل و نقل
28
محيط زيست و ساختمان
29
مدل پيشنهادي جهت ارزيابي ايده هاي نوين براي سرمايه گذاري خطر پذير
30
مدل تصميمات پيمان سپاري(ساخت / خريد)
31
مدل چند معياره ارزيابي ريسك براي شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير
32
مدل رهبري، راهبردي براي رقابت پذيري در اقتصاد نوين جهاني
33
مدل سازي الگوهاي مصرف در مناطق مسكوني با استفاده از متغيرهاي كلامي
34
مدل سازي توليد سفر شغلي با استفاده از ساختار مدل هاي انتخاب فردي و مقايسه آن با مدل هاي داراي ساختار روندگراي خطي همفزون و ناهمفزون و تعيين مدل برتر
35
مدل سازي روند تغييرات دماي داخلي ساختمان توسط تهويه طبيعي
36
مدل سازي صوري و درستي يابي احتمالي يك سيستم هشدار نفوذ در شبكه هاي حسگر بي سيم
37
مدل سازي فاكتور شخصيتي و سبك يادگيري دانش آموز در يك نمونه سيستم آموزشي هوشمند
38
مدل سازى مصرف انرژى آبگرمكن مخزن دار با استفاده از روش تحليل معكوس
39
مدل سه بعدي انتقال رسوب غير چسبنده در خورها
40
مدل سه بعدي انتقال رسوبات چسبنده در آبهاي ساحلي
41
مدل عمومي برآورد تعداد ناوگان مورد نياز سامانه حمل و نقل همگاني براساس شاخص تقاضا
42
مدل مثلث اقدام جهت تبديل بايگاني سنتي به بايگاني الكترونيكي
43
مدل مديريت ايمني هوشمند براي راههاي برون شهري با بكارگيري شبكه هاي عصبي – فازي و تصميم سازي چند معياره AHP
44
مدل مديريت فشار در شبكه توزيع آب شهري
45
مدل هوشمند تقاضاي سفر ﴿ intd method ﴾ تحليل و بازشناسي الگوي مدل تقاضاي سفرهاي جاده اي
46
مدلسازى انرژى روستايى
47
مدلسازي تقاضاي انرژي مفيد در بخش خانگي استان تهران
48
مدلسازي سوخت در بخش خانگي در ايران
49
مدلسازي عددي بهسازي خاكهاي خشك و اشباع به روش تراكم ديناميكي
50
مدلسازي مصرف انر‍ژي فر اجاق گاز
51
مدلسازي منحني گام گفتار فارسي با استفاده از مدل فوجي ساكي براي سيستمهاي تبديل متن به گفتار
52
مدلسازي و بررسي فني و اقتصادي پمپ حرارتي زميني
53
مدلي براي ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي چند لايه تحت وب
54
مدلي براي بررسي ويژگي كيفي نگهداشت پذيري در سبكهاي معماري يكريختي
55
مدلي براي پيشگيري از تاخيرات پروژه ها با رويكرد تصميم گيري پويا
56
مديريت استراتژيك ريسك در پروژه ها
57
مديريت الكترونيكي پروژه هاي شهرداري
58
مديريت انرژي بهينه سيستم توليد همزمان برق و حرارت براي هتلها با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
59
مديريت انرژي در شهرك شهيد محمد منتظري شركت پالايش نفت اصفهان
60
مديريت انرژي و عايقكاري حرارتي ساختمان
61
مديريت پروژه Fast tracking با تأكيد بر پروژه هاي EPC
62
مديريت پروژه انسان محور
63
مديريت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهاي پيمانكاران پروژه هاي عمراني
64
مديريت پيكربندي در پروژه هاي پتروشيمي
65
مديريت تحول در سازمان هاي هزاره ي سوم با تمركز بر كار آفريني
66
مديريت تحول در سازمان هاي هزاره ي سوم با تمركز بر كار آفريني
67
مديريت تحولات مبتني بر فن آوري اطلاعات
68
مديريت تحولات مبتني بر فن آوري اطلاعات
69
مديريت تصادفات
70
مديريت تغييرات در پروژه (مطالعه پروژه هاي پتروشيمي )
71
مديريت تقاضا انرژي در بخشهاي مسكوني و تجاري به روش نرخ گذاري تجهيزات الكتريكي
72
مديريت جامع پروژ ه ها
73
مديريت جامع سرمايه گذاري خطر پذيردر ايران
74
مديريت چالش اصلي اقتصاد ايران
75
مديريت حركت با استفاده از الگوريتم مسيريابي حالت پيوند بهينه شده براي موبايل هاي نسل چهارم
76
مديريت خدمات مرجع مجازي در كتابخانه ها
77
مديريت خلاق ، ضرورتي استراتژيك در عرصه رقابت هاي جهاني
78
مديريت دانش ، نظام ملي نوآوري و توانايي رقابت در اقتصاد دانش محور
79
مديريت دانش در سازمان
80
مديريت دانش در سازمان
81
مديريت دانش، نظام ملي نوآوري و توانايي رقابت در اقتصاد دانش محور
82
مديريت دورريز هاي جامد شهري، تهيه كمپوست
83
مديريت ريسك پروژه ها با تمركز بر پروژه هاي ساخت
84
مديريت ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات
85
مديريت ريسك در بانكداري الكترونيك و چالش هاي آن در ايران
86
مديريت ريسك در پروژه هاي كلان با رويكرد BOT
87
مديريت زنجيره بحراني پروژه و مديريت ريسك
88
مديريت سبد پروژه ها عامل افزايش بهره وري در شركتهاي چند پروژه اي
89
مديريت طرح و ساخت تونلهاي بلند و عميق انتقال آب
90
مديريت عملكرد با استفاده از تكنيك Balanced Scorecard
91
مديريت عملكرد در بخش دولتي بر پايه portal
92
مديريت كار (Work Management)
93
مديريت كيفيت در سازمانهاي مجازي
94
مديريت كيفيت در شبكه سازمان هاي مجازي
95
مديريت مدارك (Document Management)
96
مديريت مصرف انرژي و رابطه آن با توسعه پايدار و آلودگي محيط زيست
97
مديريت هزينه به روش برآورد
98
مديريت هوشمند تاسيسات و بنا – مهتاب
99
مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت ساختمان
100
مديريت يكپارچه تهديدها و فرص تها، رويكردي جهت پيش يگرفتن از اهداف سازمان
101
مردم و آگاهي هاي زيست محيطي
102
مركز تحقيقات ميكرو الكترونيك
103
مركز نانوبيوتكنولوژي دانشگاه كرنل
104
مروري بر اصول و چالش هاي فرآيند مديريت ريسك پروژه
105
مروري بر اقليم سرد ﴿كوهستاني﴾ و معماري بومي آن
106
مروري بر اندازه گيري عملكرد سازماني در دانشگاه ها
107
مروري بر اندازه گيري عملكرد سازماني در دانشگاهها
108
مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه ي پيشگيري از تصادف
109
مروري بر راه آهن بافق - مشهد
110
مروري بر روشهاي تشخيص عابر پياده و جلوگيري از برخورد با آن
111
مروري بر سهم عوامل موثر بر سرعت براي پيش بيني سرعت در شهر تهران
112
مروري بر كاربردهاي بينائي ماشين و سيستمهاي پياده سازي شده در حمل و نقل و ترافيك
113
مروري بر ماهيت و كاركرد سرمايه مخاطره پذير
114
مسيريابي در شبكه هاي موردي با استفاده از زيرساخت شبكه سلولي
115
مشخص نمودن حوزه آبريز با استفاده GIS
116
مشكلات زيست محيطي معلول تفكرات غلط فرهنگي فردي و مديريتي
117
مصالح ساختماني زيست محيطي
118
مصرف سوخت در ساختمان و آسيب هاي زيست محيطي
119
مطالعات دريايي و مدل سازي رياضي آبگير مجتمع پرورش ميگوي گميشان
120
مطالعه اثر متغيرهاي ميكرو مكانيك در زمان جريان مصالح راهسازي
121
مطالعه اثرات نوع كمانش اعضاي مهاربند بر رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده ضربدري
122
مطالعه استهلاك موج سيل ناشي از شكست سد در مجاري با مقطع ذوزنقه
123
مطالعه انتقال حرارت در پنجره هاي چند جداره و بررسي كاهش تلفات انرژي با استفاده از اين نوع پنجره ها
124
مطالعه برنامه ريزي ارزش سيستم اولويت بندي پروژ ههاي بهسازي معابر تهران
125
مطالعه تاثير پارامترهاي هندسي بر استهلاك انرژي ميراگر فلزي آكاردئوني
126
مطالعه تجربي و اقتصادي پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي و برآورد مقدار صرفه جويي در مصرف انرژي
127
مطالعه در مورد ذخيره طويل المدت انرژى خورشيدى در زير زمين و سيستم هيت پمپ
128
مطالعه شبيه سازي كويل سرمايشي با اختلاف دماي بالا جهت بهينه سازي مصرف انرژي در سيستمهاي تهويه مطبوع
129
مطالعه گرمابه هاي تاريخي اقليم سرد و نقش مصالح و تكنيك ساخت آنها در كاهش مصرف سوخت و ﴿نمونه مورد مطالعه شهر زنجان﴾
130
مطالعه موردي پياده سازي كارت امتيازي متوازن BSC
131
مطالعه و بررسي طراحي اقليمي در ساختمانهاي مسكوني/تجاري منطقه 22 شهرداري تهران و تاثير آن در صرفه جوئي انرژي و بهسازي محيط زيست
132
مطالعه و بررسي مشكلات آبگيرها در سدهاي انحرافي و ارائه راه حل هاي مناسب براي مقابله با آن
133
مطالعه و بررسي ميزان تاثير سايبان غير ساختماني در كاهش بار برودتي ساختمان
134
مطالعه و تحليل عددي فشار آب حفره اي ايجاد شده در هسته سد سنگريزه اي مسجد سليمان
135
معرفي ، تبيين و طبقه بندي مهمترين چالش هاي مديريت پروژه ايران
136
معرفي اجمالي شركتهاي نانو تكنولوژي جهان
137
معرفي الگويي براي ارزيابي عملكرد زيست محيطي سازمان ها
138
معرفي چند تكنيك غير فعال خورشيدي براي سرمايش ساختمانها در اقليم گرم و خشك ايران
139
معرفي چند منبع نوين انرژي جايگزين براي سوختهاي فسيلي
140
معرفي سيستم هوشمند ابتكاري كنترل سبقت و سنجش تاثير آن در كاهش كشته شدگان تصادفات جاده اي كشور
141
معرفي صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير بررسي فرآيند سرمايه گذاري توسط vc ها و روشهاي متداول در ارزشگذاري سهام شركتها
142
معرفي نرم افزار مميزي انرژي در ساختمان (BEAT)
143
معرفي و توجيه كاربرد سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت با پايه پيل سوختي براي مصارف خانگي
144
معماري پايدار; توسعه پايدار ورزش دراقليم سرد (نگرشي بر طراحي پروژه پژوهشي مركز پرورش اسب ومسابقات سواركاري غرب كشور)
145
معماري خورشيدي هوشمند در ساختمانهاي هماهنگ با فتوولتاييك
146
معماري در اقليمهاي مختلف
147
معماري ساختمان در اقليمهاي مختلف و استفاده بهينه از انرژي هاي طبيعي در جهت تامين سرمايش و گرمايش
148
معماري سيستم پايگاه داده در كاداستر مالي
149
معماري مبتني بر معماري باز سرويس هاي گريد براي داده كاوي موازي و توزيع شده بر روي گريد
150
معمارى مدارس در اقليم گرم و مرطوب
151
معماري همساز با اقليم
152
معماري و انرژيهاي تجديد پذير
153
معنويت ورزش در شهر، زنان، كودكان و سال خوردگان
154
معيارها و ابزارهاي دستيابي به توسعه پايدار در حمل و نقل شهري
155
مفاهيم ssl ، امضاء ديجيتالي و مراكز ضدور گواهينامه
156
مفهوم معماري پايدار
157
مقاوم سازي لرزه اي سكوهاي ثابت شابلوني با استفاده از ميراگرهاي ويسكو الاستيك
158
مقاومت در برابر تغيير و تحول سازماني، تهديديا فرصت؟
159
مقاومت در برابر تغيير و تحول سازماني، تهديديا فرصت؟
160
مقايسة تحليل عملكرد راههاي شرياني با روشهاي راهنماي ظرفيت جاده ( HCM) و سازمان حمل و نقل فلوريدا (FDOT)
161
مقايسه انرزي هاي تجديد پذير در مصارف روزمره زندگي سازگار با محيط زيست و ارائه الگوهاي اجرايي براي معماران و شهرسازان
162
مقايسه بودجه نانوتكنولوژي اروپا و آمريكا
163
مقايسه تحليل پاسخ زمين با استفاده از نرم افزارهاي QUAKE/W و ProShake
164
مقايسه تحليلهاي خطي و غير خطي تنشهاي حرارتي در روسازيهاي بتني
165
مقايسه تحليلي روشهاي اجراي طرحهاي عمراني در ايران
166
مقايسه تطبيقي جايگاه و اختيارات مجريان طرح هاي كلان سد سازي كشور
167
مقايسه تقويت لرزه اي ساختمانهاي فلزي موجود با استفاده از ميراگر فلزي TADAS و سيستم مهاربندي ‍CBF
168
مقايسه تكنيك زمانبندي سنتي CPM با تكنيك جديد CCM مطالعه موردي
169
مقايسه روش هاي ارزيابي عملكرد: يك ديدگاه رياضي
170
مقايسه روشهاي ارزيابي عملكرد : يك ديدگاه رياضي
171
مقايسه روشهاي ارزيابي عملكرد ، يك ديدگاه رياضي
172
مقايسه شاخص هاي گياهي حاصل از باند ترمال با شاخص هاي حاصل از باندهاي انعكاسي در مطالعات منابع زميني
173
مقايسه عملكرد طوق در كاهش آب شستگي موضعي در گروه پايه هاي سري دوتايي و سه تايي استوانه اي شكل پل ها
174
مقايسه مدلهاي مختلف برآورد تابش مستقيم خورشيد بر روي سطوح شيبدار
175
مقايسه مصرف و صرفه جويي انرژي در چند نوع سيستم گرمايشي و سرمايشي
176
مقايسه نتايج بارافزون سازه هاي مهاربندي شده با مهاربندهاي نچسبيده و مهاربندي معمولي
177
مقايسه نسبي ايده هاي گوناگون بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان
178
مقدمه اي بر بهينه سازي اقتصادي كاربرد كلكتورهاي خورشيدي در ساختمانهاي مسكوني
179
مقدمه اي بر معيارها و استانداردهاي توليد دروس الكترونيكي
180
مكان يابي مناسب براي استفاده از انرژي باد در كشور
181
مكانيابي پايانه هاي اتوبوس برون شهري جديد با هدف كاهش زمان دسترسي استفاده كنندگان
182
مكانيابي كاربري اراضي شهري با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي فازي (Fuzzy_GIS)
183
مكانيزم و الزامات مناسب رشد سرمايه گذاري ريسك پذير (مطالعه كشور كره جنوبي)
184
ملاحظات فني نحوه ايجاد فضاي سبز در معابر شهري
185
ملاحظاتي در طراحي سياست هاي تشويق سرمايه گذاري مخاطره پذير
186
مميزي انرژي در ساختمان، اولين قدم در بهينه سازي انرژي
187
مميزي انرژي در ساختمانهاي آموزشي و ارائه راه حل براي كم شدن مصرف انرژي با توجه به نتيجه مميزي
188
مميزي انرژي در شهرك مسكوني ولي عصر ﴿عج﴾ كارخانه چوب و كاغذ ايران ﴿چوكا﴾
189
مميزي انرژي در يك ساختمان اداري
190
مميزي انرژي دو ساختمان مسكوني در تهران
191
مميزي انرژي، نقش مصالح و اجزاء ساختماني در كاهش مصرف سوخت در ساختمان
192
مميزي و استقرارسيستم مديريت انرژي در مجتمع هاي آموزشي
193
منابع انرژي تجديد شونده: بيوماس
194
مهندسي ارزش يا مديريت پروژه در پيشرفت پروژه هاي عمراني و بلند مرتبه سازي
195
موانع و چالشهاي دانشگاه مجازي در شهر الكترونيكي
196
موردكاوي بهره گيري مفهوم مديريت سبد پروژه در طراحي سيستم استاندارد سازي يكي از مراكز نظامي
197
موسسات خدمات انرژي در بخش ساختمانها، فرصتها و موانع فرارو
198
ميدان مُدرن به عنوان گزينة جايگزين انواع تقاطعات متداول
199
ميراگرهاي مايع ستوني در كاهش پاسخ سازه ها
بازگشت