<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
از : يافتن بهترين مكان ايستكاه آتش نشاني با استفاده از فن آوري ا.... تا : يك مدل بهينه سازي زمان پرداخت هاي كارفرما به پيمانكار به منظور بيشينه سازي ارزش فعلي مجموع منافع خالص طرفين
بازگشت