<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
يافتن بهترين مكان ايستكاه آتش نشاني با استفاده از فن آوري اطلاعات و GIS
2
يافتن تابع موجك مناسب براي آناليز تقريبي قابهاي نيمه صلب در برابر زلزله
3
يافتن زاوية چرخش سند مبتني بر زواياي خطوط متن با استفاده از عملگر مورفولوژي
4
يافتن ضرايب مناسب روش نيومارك در حل هيبريد BEM/FEM در محيط متخلخل بستر دريا
5
يافتن طرح اختلاط بهينه بتنهاي سبكدانه سازه اي با استفاده از روش تاگوچي
6
يك الگوريتم انتخاب نماينده بهينه براي مديريت اعتماد در محيط گريد محاسباتي
7
يك تجربه پروژه كومارنو تا 30% صرفه جوئي انرژي نتيجه تعويض شيرهاي قديمي با محصولات HERZ
8
يك چارچوب مبتني بر فنون شيئ گرا براي مدل سازي و ارزيابي سيستم ها
9
يك راهكار جديد براي مهندسي معكوس نرم افزار با استفاده از رنگ آميزي گراف ها و الگوريتم هاي تكميلي
10
يك روش crawling متمركز جديد مبتني بر الگوريتم هاي ژنتيك و مسير يابي AntNet
11
يك روش تركيبي براي حل مساله فروشنده دوره گرد
12
يك روش تركيبي براي حل مساله مرتب سازي ترتيبي
13
يك روش جديد در مسيريابي رباتهاي امدادگر به روش فازي عصبي باسنسور ليزر اسكنر
14
يك شيوه تشخيص ناهنجاري تركيبي مبتني بر ميانگين - واريانس و چند متغيري بر اساس ترافيك ARP در شبكه هاي سازماني
15
يك صد سال تجربه ي آرشيو الكترونيكي
16
يك طبقه بندي كننده فازي مبتني بر اتوماتاهاي يادگير
17
يك مدل بهينه سازي زمان پرداخت هاي كارفرما به پيمانكار به منظور بيشينه سازي ارزش فعلي مجموع منافع خالص طرفين
بازگشت